เลขประจำตัวนักเรียน  :    
เลขประจำตัวประชาชน  :    
   
 
   
   
   
   
 
     
กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนหอวัง โทร 02-512-4824
พัฒนาโดย :  งานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี โรงเรียนหอวัง