HOME
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทั้งหมด (เรียงตามเลขประจำตัวผู้สมัคร)
จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 504 คน
**การสอบห้องเรียนพิเศษ ม.4 ไม่ต้องพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ให้นักเรียนนำบัตรประชาชน หรือ บัตรนักเรียน หรือ บัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ (ที่มีรูป)
มายืนยันตัวตนเพื่อเข้าห้องสอบ ในวันที่ 4 เมษายน 2564**
ที่
เลขประจำตัวสอบ
ชื่อ-สกุล
ประเภทห้องเรียน
ห้องสอบที่
ห้อง
เลขที่นั่งสอบ
1
61001
นางสาวภาณุมาศ โชติจิระเดชา
สสวท.
3
324
1
2
61002
นายณัฏฐพงษ์ วุฒิพงศ์
สสวท.
3
324
2
3
61003
นางสาวสโรชา สุขเกษม
สสวท.
3
324
3
4
61004
นายศุภกฤต สุขกาย
สสวท.
3
324
4
5
61005
นายวรภาส เนียมเทศ
สสวท.
3
324
5
6
61006
นางสาววริศรา ไกรนรา
สสวท.
3
324
6
7
61007
เด็กชายชัยกรณ์ ชื่นชูจิตร์
สสวท.
3
324
7
8
61008
นางสาวพรพรหม สุดขาว
สสวท.
3
324
8
9
61009
นายวรเมธ เผ่าสังข์
สสวท.
3
324
9
10
61010
เด็กหญิงธนัญญา หาญวานิช
สสวท.
3
324
10
11
61011
นางสาวนภัสภรณ์ บุญเรือง
สสวท.
3
324
11
12
61012
นางสาวกานต์รวี เบญจเฉลิมวัฒน์
สสวท.
3
324
12
13
61013
นางสาวจิรชยา เสมาน้อย
สสวท.
3
324
13
14
61014
นางสาวพิชชาภา ยังวัฒนา
สสวท.
3
324
14
15
61015
นายปัณณวัฒน์ ช่วยคล้าย
สสวท.
3
324
15
16
61016
เด็กหญิงณุภัทรณีย์ ตุลา
สสวท.
3
324
16
17
61017
นางสาววลัยพรรณ ไกรจิตต์
สสวท.
3
324
17
18
61018
นางสาวกนกวรรณ แก้ววิลัย
สสวท.
3
324
18
19
61019
นางสาวกวินธิดา พ่วงพูนดี
สสวท.
3
324
19
20
61020
เด็กหญิงพิมพ์นารา สุประดิษฐ์
สสวท.
3
324
20
21
61021
เด็กหญิงญาดา โพนไสว
สสวท.
3
324
21
22
61022
นายบุณยภู คู่มณี
สสวท.
3
324
22
23
61023
นางสาวณิชาภัทร วงษ์กวานกลม
สสวท.
3
324
23
24
61024
นายเสฏฐพงศ์ อันลือชัย
สสวท.
3
324
24
25
61025
นางสาวพิมพ์ลดา ตันสุทธิเวสส์
สสวท.
3
324
25
26
61026
นายสรวีย์ สุบรรณประเสริฐ
สสวท.
4
325
1
27
61027
นางสาวภควรรณ คงสัตย์
สสวท.
4
325
2
28
61028
นายณัฐธรธร แสงจันทร์
สสวท.
4
325
3
29
61029
นางสาวกวินทิพย์ ศุขพิมาย
สสวท.
4
325
4
30
61030
เด็กหญิงปภาวรินท์ ธนูรัตน์พงศ์
สสวท.
4
325
5
31
61031
นางสาวณัฐธยาน์ จันประทัดชัย
สสวท.
4
325
6
32
61032
เด็กชายปัณณทัต ปานทอง
สสวท.
4
325
7
33
61033
นางสาวพัชธาภร ระยะกุญชร
สสวท.
4
325
8
34
61034
นางสาวลักษิกา โตนวล
สสวท.
4
325
9
35
61035
นายณัฏฐกิตติ์ ทองอินทร์
สสวท.
4
325
10
36
61036
เด็กหญิงกณิศา แซ่เลี่ยง
สสวท.
4
325
11
37
61037
นางสาวธนภรณ์ อินต๊ะวงศ์
สสวท.
4
325
12
38
61038
นางสาวอภัสนันท์ มัตตะมงคลวัฒน์
สสวท.
4
325
13
39
61039
เด็กหญิงพีรดา รัฐอนันต์พินิจ
สสวท.
4
325
14
40
61040
เด็กชายกษิดิ์เดช เอมอานนท์
สสวท.
4
325
15
41
61041
นายโชกุน งามเสถียร
สสวท.
4
325
16
42
61042
นางสาวอภิชญา ทองโพธิ์
สสวท.
4
325
17
43
61043
เด็กหญิงภัทรภร สงวนโชคชัย
สสวท.
4
325
18
44
61044
นางสาวน้ำใส สุวรรณนัจศิริ
สสวท.
4
325
19
45
61045
เด็กหญิงวทันยา ขวัญเมือง
สสวท.
4
325
20
46
61046
นางสาวธัญญามาศ ตรีกุล
สสวท.
4
325
21
47
61047
นางสาวยมลภัทร กสิพงศ์ไพศาล
สสวท.
4
325
22
48
61048
นางสาววศินีย์ อังคารกุล
สสวท.
4
325
23
49
61049
นายธิติ สิริวัฒน์
สสวท.
4
325
24
50
61050
นายชวัลวิชญ์ จิตหมั่น
สสวท.
4
325
25
51
61051
เด็กหญิงพิมพ์อัปสร เเจ่มจันทร์
สสวท.
5
331
1
52
61052
เด็กหญิงณัฐณิชา โตประดิษฐ์
สสวท.
5
331
2
53
61053
เด็กหญิงกฤตพร ปุณณะหิตานนท์
สสวท.
5
331
3
54
61054
เด็กหญิงณัฐพัชร์ โรจน์วารีรัชต์
สสวท.
5
331
4
55
61055
นางสาวอัญชลี​กร​ พะ​วัง​
สสวท.
5
331
5
56
61056
นางสาวกรกมล เพชรบุล
สสวท.
5
331
6
57
61057
นางสาวปุณณภา มาตรชัยสิงห์
สสวท.
5
331
7
58
61058
นายสิปปกร สามเตี้ย
สสวท.
5
331
8
59
61059
นางสาวชวิศา แสงสีทอง
สสวท.
5
331
9
60
61060
นายกันตภณ หงส์ถาวรสิริ
สสวท.
5
331
10
61
61061
เด็กหญิงนพรัตน์ ปัญญาธนกิจ
สสวท.
5
331
11
62
61062
นางสาวขัตติยา ฉัตรปราโมทย์
สสวท.
5
331
12
63
61063
นางสาวณัฐปภัสร์ ธนากุลกิติพัฒน์
สสวท.
5
331
13
64
61064
นางสาวณัฐ​ปภัสร์ มี​สมโภชน์​
สสวท.
5
331
14
65
61065
นางสาวรมิตา ศิริอุดมรัตน์
สสวท.
5
331
15
66
61066
นางสาวฮันน่า เดวีเลาะ
สสวท.
5
331
16
67
61067
นางสาวฏิมากานต์ จันทะเเจ่ม
สสวท.
5
331
17
68
61068
นางสาวครองขวัญ สีหาบุตร
สสวท.
5
331
18
69
61069
นางสาวณัฐณิชา แหเกิด
สสวท.
5
331
19
70
61070
นางสาวปลายฟ้า พงษ์ศรีหดุลชัย
สสวท.
5
331
20
71
61071
นายจิรเวช บุญคุณ
สสวท.
5
331
21
72
61072
เด็กชายจิรชนนท์ โชติกิตติพิพัฒน์
สสวท.
5
331
22
73
61073
เด็กหญิงวรินรำไพ ชุ่มช่วง
สสวท.
5
331
23
74
61074
นางสาวศิริกาญจน์ จรดล
สสวท.
5
331
24
75
61075
นางสาวเมสินี ชื่นอารมณ์
สสวท.
5
331
25
76
61076
นางสาวณศา ศศิพงษ์อนันต์
สสวท.
6
332
1
77
61077
นาย จิรสิน ปานรัตนมงคล
สสวท.
6
332
2
78
61078
เด็กหญิงสิริกร งามดี
สสวท.
6
332
3
79
61079
นางสาวปัญจกาญจน์ สุคนธสาคร
สสวท.
6
332
4
80
61080
นางสาวรัตน์รวี นพคุณ
สสวท.
6
332
5
81
61081
นายโยธิน ศรีนุติทรัพย์
สสวท.
6
332
6
82
61082
นายวรทย์ วงศ์วัชรัตน์
สสวท.
6
332
7
83
61083
นางสาวชญาดา เกรียงมงคล
สสวท.
6
332
8
84
61084
เด็กชายณัฐกิตติ์ ตันติวิศัลย์
สสวท.
6
332
9
85
61085
นางสาวภิญญาษิตา จันทรนิภา
สสวท.
6
332
10
86
61086
นางสาวพีรดา ยอดหาญ
สสวท.
6
332
11
87
61087
นางสาววรวลัญช์ บุบผาสุวรรณ
สสวท.
6
332
12
88
61088
นายณัฏฐ์สิทธิ์ บูรภัทรศรีเลิศ
สสวท.
6
332
13
89
61089
เด็กหญิงสราวีย์ เลื่อนวิทย์วงศ์
สสวท.
6
332
14
90
61090
เด็กหญิงอริสรา ขันทอง
สสวท.
6
332
15
91
61091
นางสาวสิริชาดา หนูไทย
สสวท.
6
332
16
92
61092
นายปกรณ์ ศรีสุวรรณ
สสวท.
6
332
17
93
61093
เด็กหญิงชวัลญา ชัยกิตติวุฒิ
สสวท.
6
332
18
94
61094
นางสาววิชญาดา​ กอสิงห์
สสวท.
6
332
19
95
61095
นางสาวณัฐวรา ศิริวีระเจริญ
สสวท.
6
332
20
96
61096
นายกิตติเชษฐ์ อวยพรชัยกุล
สสวท.
6
332
21
97
61097
นายเตโชโดม เกิดสุวรรณ
สสวท.
6
332
22
98
61098
นายวริทธิ์ธร ศุภเวที
สสวท.
6
332
23
99
61099
เด็กหญิงนงนภัส สีถาพล
สสวท.
6
332
24
100
61100
นายวราเมธ ลิ่มพานิช
สสวท.
6
332
25
101
61101
นางสาวนภัสวรรณ ภะวะ
สสวท.
7
333
1
102
61102
นายรชกร แก้วกัญญา
สสวท.
7
333
2
103
61103
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ปานจันทร์
สสวท.
7
333
3
104
61104
นางสาวณัฏฐณิชา มีสวัสดิ์
สสวท.
7
333
4
105
61105
นางสาววนิดา หยกภู
สสวท.
7
333
5
106
61106
นายกิตติโชติ อวยพรชัยกุล
สสวท.
7
333
6
107
61107
เด็กหญิงจีรนันท์ วิโรจน์แดนไทย
สสวท.
7
333
7
108
61108
เด็กหญิงบุษราคัม ผาติชล
สสวท.
7
333
8
109
61109
นายสิปปวิชญ์ แช่มชมดาว
สสวท.
7
333
9
110
61110
นางสาวปวีณา ฉิมวรรณ
สสวท.
7
333
10
111
61111
นายณัทพล หาญจันทร์
สสวท.
7
333
11
112
61112
นายปัณณวิชญ์ ชากร
สสวท.
7
333
12
113
61113
เด็กชายทศพล เภตระกุล
สสวท.
7
333
13
114
61114
นายศุภสัณห์ รอดภัย
สสวท.
7
333
14
115
61115
นายภูมิภัทร พรมวันรัตน์
สสวท.
7
333
15
116
61116
นายภู ศาสตรานรากุล
สสวท.
7
333
16
117
61117
เด็กหญิงทัศพรรณ ปลั่งพงษ์พันธ์
สสวท.
7
333
17
118
61118
นายดนุพิชชา อินทรชิต
สสวท.
7
333
18
119
61119
นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ เผ่าชู
สสวท.
7
333
19
120
61120
นางสาวณัฏฐธิดา มังคะจา
สสวท.
7
333
20
121
61121
เด็กหญิงพิชาภรณ์ กุลธีระวิทย์
สสวท.
7
333
21
122
61122
เด็กหญิงภิรัญญา เต็มไพโรจน์
สสวท.
7
333
22
123
61123
นายอลงกต วุฒิอนันต์กุล
สสวท.
7
333
23
124
61124
นายประพัฒน์พงศ์ แก้วหล้า
สสวท.
7
333
24
125
61125
นางสาวณัฐณิชา อิ่มเงิน
สสวท.
7
333
25
126
61126
เด็กหญิงชุติกาญจน์ คำหาญพล
สสวท.
8
334
1
127
61127
เด็กชายกฤติน กาญจนารักษ์
สสวท.
8
334
2
128
61128
นางสาวพิชชา มีขันทอง
สสวท.
8
334
3
129
61129
เด็กหญิงสิรภัทร งามสุทธิ
สสวท.
8
334
4
130
61130
นางสาวศรุตยา เเก้วม่วง
สสวท.
8
334
5
131
61131
เด็กชายณัฐกิตติ์ รัตนภิญโญทิพย์
สสวท.
8
334
6
132
61132
นางสาวกัลยทรรศน์ เลิศวิเศษชัย
สสวท.
8
334
7
133
61133
นายณภัทรพล สำเริง
สสวท.
8
334
8
134
61134
เด็กหญิงสิรภัทร เชาวริทธิ์
สสวท.
8
334
9
135
61135
นางสาวธีรกานต์ ชื่นอารมณ์
สสวท.
8
334
10
136
61136
นายธีรดนย์ ขันธุปัตน์
สสวท.
8
334
11
137
61137
นางสาวไปรยา ชัยชนะวิชชกิจ
สสวท.
8
334
12
138
61138
เด็กหญิงสุณัญญา เวชกุล
สสวท.
8
334
13
139
61139
เด็กหญิงรติมา กลับประสิทธิ์
สสวท.
8
334
14
140
61140
นางสาววีรวรรณ วงศ์สุรเศรษฐ์
สสวท.
8
334
15
141
61141
นายธนดล เพียโบราณ
สสวท.
8
334
16
142
61142
เด็กหญิงอาทิตยา วิทยาเศรษฐกุล
สสวท.
8
334
17
143
61143
นางสาวบุณยานุช บุญดีศิริพันธ์
สสวท.
8
334
18
144
61144
เด็กหญิงกฤติญา ตัญญาสิทธิ์
สสวท.
8
334
19
145
61145
นางสาวพรปวีณ์ ชัยปัญญา
สสวท.
8
334
20
146
61146
นางสาวปดิวรัดดา จึงธเนศ
สสวท.
8
334
21
147
61147
นายสิรวิชญ์ ลิ้มศิริวัฒน์
สสวท.
8
334
22
148
61148
นางสาวปิ่นเปรมสิน หนูดาษ
สสวท.
8
334
23
149
61149
นางสาวตัสนีม ยูซบ
สสวท.
8
334
24
150
62001
นางสาวณัฏฐณิชา ไกรรส
Gifted
11
341
1
151
62002
นายธนชาต โชคทรัพย์
Gifted
11
341
2
152
62003
นายณัฎฐ์ธนัน วงษ์ตระหง่าน
Gifted
11
341
3
153
62004
เด็กชายพิสิฐพงษ์ ศรีสนิท
Gifted
11
341
4
154
62005
นายเสฏฐพงศ์ อันลือชัย
Gifted
11
341
5
155
62006
เด็กหญิงวาสิตา ยอดกัณหา
Gifted
11
341
6
156
62007
นางสาวอชิรญา ลีนานุนารถ
Gifted
11
341
7
157
62008
นางสาวพรทิพย์ เลือดทหาร
Gifted
11
341
8
158
62009
เด็กชายอิทธิพัทธ์ อยู่ศิริ
Gifted
11
341
9
159
62010
เด็กชายธนภูมิ นาคศรีรุ้ง
Gifted
11
341
10
160
62011
นางสาวธันน์ชนก ชูไชยทิพย์
Gifted
11
341
11
161
62012
เด็กหญิงนิชา วิชัยดิษฐ
Gifted
11
341
12
162
62013
นางสาวพรพรหม สุดขาว
Gifted
11
341
13
163
62014
นายวรเมธ เผ่าสังข์
Gifted
11
341
14
164
62015
เด็กหญิงสิดาภา อึ้งอร่าม
Gifted
11
341
15
165
62016
เด็กชายโชติสกุล ปัญญาชัยรักษา
Gifted
11
341
16
166
62017
นายนรภัทร ลิรัฐพงค์
Gifted
11
341
17
167
62018
เด็กหญิงณุภัทรณีย์ ตุลา
Gifted
11
341
18
168
62019
นางสาวกานต์รวี เบญจเฉลิมวัฒน์
Gifted
11
341
19
169
62020
นางสาวศิวาพร สำราญพิศ
Gifted
11
341
20
170
62021
นางสาวธัญยธรณ์ กอปัญญาพิพัฒน์
Gifted
11
341
21
171
62022
นางสาววลัยพรรณ ไกรจิตต์
Gifted
11
341
22
172
62023
เด็กหญิงหัชชพร ขวัญเกิด
Gifted
11
341
23
173
62024
นายดลภูวเดช อารีย์ราษฏร
Gifted
11
341
24
174
62025
เด็กชายธนัท กระจ่างพจน์
Gifted
11
341
25
175
62026
นางสาวชนกณภา เปี่ยมอัฑฒ์โชติ
Gifted
12
342
1
176
62027
นายบุณยภู คู่มณี
Gifted
12
342
2
177
62028
นางสาวสิริมณฑน์ รัตนเพิ่มพูน
Gifted
12
342
3
178
62029
เด็กหญิงพลอยลดา ยอดชัย
Gifted
12
342
4
179
62030
นางสาวสุภิญญา พิมสอน
Gifted
12
342
5
180
62031
นางสาวพลอยภัค มนตรีภักดี
Gifted
12
342
6
181
62032
เด็กชายจักรกฤษฏิ์ อนันตวัฒน์
Gifted
12
342
7
182
62033
เด็กหญิงญาดา โพนไสว
Gifted
12
342
8
183
62034
เด็กหญิงเลิศลักษณ์ เนืองธนาคม
Gifted
12
342
9
184
62035
เด็กหญิงปนัสยา ยาวะโนภาส
Gifted
12
342
10
185
62036
เด็กหญิงกฤติญา ตัญญาสิทธิ์
Gifted
12
342
11
186
62037
นางสาวกัญญาวีร์ งามขำ
Gifted
12
342
12
187
62038
เด็กชายธัชพงศ์ เดี่ยวตระกูลชัย
Gifted
12
342
13
188
62039
เด็กหญิงสาธิตา ยิ่งยง
Gifted
12
342
14
189
62040
นางสาวกัญญ์วรา งามขำ
Gifted
12
342
15
190
62041
นางสาวพิชชาภา ยังวัฒนา
Gifted
12
342
16
191
62042
เด็กหญิงจิราพัชร พะกะยะ
Gifted
12
342
17
192
62043
นางสาวปาณิสรา คูหา
Gifted
12
342
18
193
62044
เด็กหญิงพิชชาภา สืบฤกษ์
Gifted
12
342
19
194
62045
นายปรีติ อยู่เกิด
Gifted
12
342
20
195
62046
นางสาวชัญญานุช ศรีสุข
Gifted
12
342
21
196
62047
เด็กหญิงพิชาภรณ์ กุลธีระวิทย์
Gifted
12
342
22
197
62048
นายสุทธิดนย์ สุทธิพันธ์
Gifted
12
342
23
198
62049
นางสาวพันธิสา สุทธิพันธ์
Gifted
12
342
24
199
62050
นางสาวณัฐณิชา จันทวงษ์
Gifted
12
342
25
200
62051
นางสาวพรสรัณย์การย์ ใจเสือ
Gifted
13
343
1
201
62052
นางสาวครองขวัญ สีหาบุตร
Gifted
13
343
2
202
62053
นางสาวปรินทร ส่งแสง
Gifted
13
343
3
203
62054
นายศุภชัย เฮงจิตตระกูล
Gifted
13
343
4
204
62055
เด็กชายธนกฤต ติยะวัฒน์วิทยา
Gifted
13
343
5
205
62056
นางสาวฟาราห์ ทองประดับ
Gifted
13
343
6
206
62057
เด็กหญิงณัฐฐากมล เทียนไพโรจน์
Gifted
13
343
7
207
62058
เด็กชายณธรรศ บุญรัตน์
Gifted
13
343
8
208
62059
นางสาวรติกานต์ วิจิตรปัญญาเมธี
Gifted
13
343
9
209
62060
นายกันตกฤต มนูจันทรัถ
Gifted
13
343
10
210
62061
นางสาวทีนาระ บาทิสตา
Gifted
13
343
11
211
62062
นางสาวพาขวัญ คำจันทร์
Gifted
13
343
12
212
62063
นายนิธิศ มังคลสุต
Gifted
13
343
13
213
62064
นางสาวน้ำใส สุวรรณนัจศิริ
Gifted
13
343
14
214
62065
นางสาวปภาวี วงศ์เพชร
Gifted
13
343
15
215
62066
เด็กชายอังกูร ทับเสือ
Gifted
13
343
16
216
62067
นางสาวปุญญตา เทศทศพร
Gifted
13
343
17
217
62068
นายชัยัวฒน์ เหงี่ยมวิจาวัฒน์
Gifted
13
343
18
218
62069
นางสาวพัชธาภร ระยะกุญชร
Gifted
13
343
19
219
62070
เด็กชายณัฏฐภัทร นิลสุวรรณ
Gifted
13
343
20
220
62071
เด็กชายธัญภัทร มาประดิษฐ์
Gifted
13
343
21
221
62072
นายศุภกฤต สุขกาย
Gifted
13
343
22
222
62073
นางสาวกรวรี แจ้งยอดสุข
Gifted
13
343
23
223
62074
เด็กชายหฤษฎ สังขะระ
Gifted
13
343
24
224
62075
เด็กชายธัชณัฎฐ์ บำราศอรินทร์พ่าย
Gifted
13
343
25
225
62076
นายณัฐธรธร แสงจันทร์
Gifted
14
344
1
226
62077
นางสาวณัฐวรรณ ตันติสิริมงคล
Gifted
14
344
2
227
62078
นางสาวนัทชนัน โล้วมั่นคง
Gifted
14
344
3
228
62079
นางสาวทีปกา ชิณวงศ์
Gifted
14
344
4
229
62080
เด็กชายไชยสิทธิ์ แสงสุวรรณ
Gifted
14
344
5
230
62081
เด็กหญิงฐิติรัตน์ เชื้อทอง
Gifted
14
344
6
231
62082
นางสาวณัฐวดี เย็นทรวง
Gifted
14
344
7
232
62083
เด็กหญิงพรปวีณ์ ดวงบุญช่วย
Gifted
14
344
8
233
62084
เด็กหญิงปรารี ทัดสี
Gifted
14
344
9
234
62085
นางสาวพรปวีณ์ จันทร์นาม
Gifted
14
344
10
235
62086
นายธิติ สิริวัฒน์
Gifted
14
344
11
236
62087
นางสาวนภัสวรรณ สวัสดิ์ทวี
Gifted
14
344
12
237
62088
นางสาวสาริศา ยูรประถม
Gifted
14
344
13
238
62089
เด็กหญิงสุชญา ทะนันใจวิน
Gifted
14
344
14
239
62090
นางสาวมายาวี เกตศิริ
Gifted
14
344
15
240
62091
นายภัคพล พัฒนากุล
Gifted
14
344
16
241
62092
นางสาวสุธาริน มณี
Gifted
14
344
17
242
62093
นางสาววรัญญา เธียรถาวร
Gifted
14
344
18
243
62094
นางสาวจุฑามาส นิยันตัง
Gifted
14
344
19
244
62095
นายวิทธพงษ์ ลัดพลี
Gifted
14
344
20
245
62096
นางสาวณิชารีย์ นิลนาก
Gifted
14
344
21
246
62097
เด็กชายวริษฐ์ เมฆคราม
Gifted
14
344
22
247
62098
นางสาวบงกช เจริญพีรวงศ์
Gifted
14
344
23
248
62099
นางสาวญาดา เล็กทรัพย์
Gifted
14
344
24
249
62100
เด็กหญิงปวริศา กุศลธรรมรัตน์
Gifted
14
344
25
250
62101
เด็กหญิงพิมพ์อัปสร เเจ่มจันทร์
Gifted
15
345
1
251
62102
เด็กหญิงกฤตพร ปุณณะหิตานนท์
Gifted
15
345
2
252
62103
นางสาวกชกร หลักนา
Gifted
15
345
3
253
62104
เด็กหญิงพชรมณ ชูพงศ์
Gifted
15
345
4
254
62105
เด็กหญิงณัฐณิชา โตประดิษฐ์
Gifted
15
345
5
255
62106
เด็กหญิงพิมณภัทร สุวรรณธนรักษ์
Gifted
15
345
6
256
62107
เด็กชายกฤษเรศ กสิโสภา
Gifted
15
345
7
257
62108
เด็กหญิงพิมพ์มาดา เปรมปรีดา
Gifted
15
345
8
258
62109
นางสาวนภัสชล มรรคผลสมบัติ
Gifted
15
345
9
259
62110
นายจิระเมศร์ จิรพงษ์วัชรากร
Gifted
15
345
10
260
62111
เด็กหญิงณัฏฐ์วรดี จิราสิริทิตาธร
Gifted
15
345
11
261
62112
เด็กชายด.ช.สิรวัจน์ ศรีโคตร
Gifted
15
345
12
262
62113
นางสาวปณิอาภา ทรัพย์อินทร์
Gifted
15
345
13
263
62114
นางสาวธัญสุดา อริยวรรณวิทย์
Gifted
15
345
14
264
62115
เด็กชายภัทรพล ภาพีรนนท์
Gifted
15
345
15
265
62116
เด็กหญิงณัฐพัชร์ โรจน์วารีรัชต์
Gifted
15
345
16
266
62117
นายปวิช ตันติปิธรรม
Gifted
15
345
17
267
62118
เด็กหญิงณัฐธนิดา ชัยสงคราม
Gifted
15
345
18
268
62119
เด็กหญิงวรณัน แพบัว
Gifted
15
345
19
269
62120
นางสาวภัควัลย์ พูนสวัสดิ์
Gifted
15
345
20
270
62121
เด็กหญิงพิชญ์สินี ศรีบุญเรือง
Gifted
15
345
21
271
62122
นายศุภโชค เตียวเจริญโสภา
Gifted
15
345
22
272
62123
นางสาวพลอยชมพู สาสินธุ์
Gifted
15
345
23
273
62124
นายอมรเมศ เพิ่มโภคา
Gifted
15
345
24
274
62125
นางสาวสกาวเดือน เวรวรณ์
Gifted
15
345
25
275
62126
เด็กหญิงจารุนิภา สุขสมบูรณ์
Gifted
16
346
1
276
62127
เด็กหญิงสุตาภัทร จงค้ำกลาง
Gifted
16
346
2
277
62128
นายปาณัสม์ หล่อชัชวาลกุล
Gifted
16
346
3
278
62129
นายพุฒิพงศ์ ภัณฑ์กิจนิรันดร
Gifted
16
346
4
279
62130
เด็กหญิงอสมาภรณ์ พินิจพานิชย์
Gifted
16
346
5
280
62131
นางสาวภัคจิรา โมรมนตรี
Gifted
16
346
6
281
62132
นางสาวขัตติยา ฉัตรปราโมทย์
Gifted
16
346
7
282
62133
นางสาวอลิสา ขาวดี
Gifted
16
346
8
283
62134
นายกฤติณ ยวนใจ
Gifted
16
346
9
284
62135
นายจิรวัฒน์ คันธจันทร์
Gifted
16
346
10
285
62136
นางสาวนัทธ์หทัย บุญเจิม
Gifted
16
346
11
286
62137
เด็กหญิงณิชาภา ปิยะประภาพันธ์
Gifted
16
346
12
287
62138
นายศุภณัฐ ปาสาณพันธ์
Gifted
16
346
13
288
62139
เด็กชายกิตติภูมิ ภูมิจันทึก
Gifted
16
346
14
289
62140
นางสาวจิรัฎฐ์ธีรา จิตคาม
Gifted
16
346
15
290
62141
นางสาวพัฐสุดา หวันดะหวา
Gifted
16
346
16
291
62142
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ปานพันธุ์
Gifted
16
346
17
292
62143
นางสาวปริชญ์ธิชา มีกุล
Gifted
16
346
18
293
62144
เด็กชายธนกร กันลัยพันธุ์
Gifted
16
346
19
294
62145
เด็กหญิงบุญรักษา ครุธาโรจน์
Gifted
16
346
20
295
62146
นางสาวศศิชา อุดมพงศ์ไพบูลย์
Gifted
16
346
21
296
62147
นางสาวฮานา ลี
Gifted
16
346
22
297
62148
นายพสิษฐ์ มธุรพจน์วจนะ
Gifted
16
346
23
298
62149
นางสาวปุณณิศา ศรีทะวงศ์
Gifted
16
346
24
299
62150
เด็กหญิงบัณฑิตา รัตนจิโรจน์กุล
Gifted
16
346
25
300
62151
เด็กชายจิรวัฒน์ เชนยพาณิชย์
Gifted
17
912
1
301
62152
เด็กชายจิรชนนท์ โชติกิตติพิพัฒน์
Gifted
17
912
2
302
62153
เด็กชายกิติพงศ์ จะปู
Gifted
17
912
3
303
62154
นางสาวสุ​ชญา​ โก​วิทยากร​
Gifted
17
912
4
304
62155
นางสาวเมสินี ชื่นอารมณ์
Gifted
17
912
5
305
62156
เด็กหญิงรวิสรา หวานสูงเนิน
Gifted
17
912
6
306
62157
เด็กหญิงณัฐติกาญจน์ วัฒน์ชรานนท์
Gifted
17
912
7
307
62158
เด็กหญิงชญานุช ชมศิริ
Gifted
17
912
8
308
62159
นางสาวมินติญา เชิญวัฒนชัย
Gifted
17
912
9
309
62160
นางสาววริศรา ปีตะเสน
Gifted
17
912
10
310
62161
เด็กหญิงรัตนาวดี จันทร์โคตร
Gifted
17
912
11
311
62162
นายจิรวัฒน์ ฤทธิ์เดช
Gifted
17
912
12
312
62163
นายภัทรวรรธน์ ศรีอุทัย
Gifted
17
912
13
313
62164
นาย จิรสิน ปานรัตนมงคล
Gifted
17
912
14
314
62165
นางสาวอิสรีย์ วงศ์เดชานันท์
Gifted
17
912
15
315
62166
นายโยธิน ศรีนุติทรัพย์
Gifted
17
912
16
316
62167
นางสาวรัตน์รวี นพคุณ
Gifted
17
912
17
317
62168
นางสาวปัญจกาญจน์ สุคนธสาคร
Gifted
17
912
18
318
62169
นายวรทย์ วงศ์วัชรัตน์
Gifted
17
912
19
319
62170
นางสาวพิชญธิดา ติระวานนท์
Gifted
17
912
20
320
62171
นางสาววรวลัญช์ บุบผาสุวรรณ
Gifted
17
912
21
321
62172
เด็กหญิงกัญญาพัชร พิเรนทร
Gifted
17
912
22
322
62173
นายชยาพล ชัชวาลกิจ
Gifted
17
912
23
323
62174
นางสาวอาริยา ต้นพรหม
Gifted
17
912
24
324
62175
เด็กชายพรภัทร ถีระวงษ์
Gifted
17
912
25
325
62176
นางสาวอัญชสา มงคลฤดี
Gifted
18
923
1
326
62177
เด็กหญิงคชาภรณ์ รุจิสนธิ
Gifted
18
923
2
327
62178
เด็กชายปวรปรัชญ์ แสงคำ
Gifted
18
923
3
328
62179
เด็กชายภัทรพล หุ่นเจริญ
Gifted
18
923
4
329
62180
เด็กหญิงนันท์นลิน เงินเทศ
Gifted
18
923
5
330
62181
เด็กชายดลนภัส พุทธพงศ์วิไล
Gifted
18
923
6
331
62182
เด็กหญิงชวัลญา ชัยกิตติวุฒิ
Gifted
18
923
7
332
62183
นายธีธิษณุ ผ่องแผ้ว
Gifted
18
923
8
333
62184
นางสาววรวลัญช์ สมบัติโพธิอุดม
Gifted
18
923
9
334
62185
นางสาวณัชนันทน์ จิตสม
Gifted
18
923
10
335
62186
เด็กหญิงสิรภัทร เชาวริทธิ์
Gifted
18
923
11
336
62187
นางสาวพิมพ์พิชชา มั่นเจริญ
Gifted
18
923
12
337
62188
นายภคพล บุรณศิริ
Gifted
18
923
13
338
62189
นางสาวเปมิกา อุตทานนท์ตรี
Gifted
18
923
14
339
62190
นางสาวธิษตยา รุ่งเรือง
Gifted
18
923
15
340
62191
เด็กหญิงนันทภัค วุฒิเดชกำจร
Gifted
18
923
16
341
62192
เด็กหญิงณิชมน วนิชยาโกศล
Gifted
18
923
17
342
62193
เด็กหญิงณัฐณิชา ธรรมวาโร
Gifted
18
923
18
343
62194
นางสาวแพรวา ไทรด้วง
Gifted
18
923
19
344
62195
เด็กหญิงอมิตา โอกาชิว่า
Gifted
18
923
20
345
62196
นางสาวศุภสุตา ศิริแสงเจริญ
Gifted
18
923
21
346
62197
นายรัชชานนท์ ปรีชาจารย์
Gifted
18
923
22
347
62198
นางสาวสุพิชฌาย์ พงษ์พฤกษ์
Gifted
18
923
23
348
62199
เด็กหญิงจีรนันท์ วิโรจน์แดนไทย
Gifted
18
923
24
349
62200
นายวริทธิ์ธร ศุภเวที
Gifted
18
923
25
350
62201
นางสาวศศิ​กัญญาณี วังนาค
Gifted
19
924
1
351
62202
นางสาวณัฐิดา ราชแก้ว
Gifted
19
924
2
352
62203
นางสาวนภัสวรรณ ภะวะ
Gifted
19
924
3
353
62204
นางสาวมนัสชนก พัฒนะชัย
Gifted
19
924
4
354
62205
นางสาวศศิรัตน์ จงรัตนมงคล
Gifted
19
924
5
355
62206
นางสาวกนกนุช กนกอนันทกุล
Gifted
19
924
6
356
62207
นางสาวพิมพ์มาดา สัตย์ซื่อ
Gifted
19
924
7
357
62208
นางสาวปานตะวัน หว่างกลาง
Gifted
19
924
8
358
62209
นายนรภัทร เจียรนัยกุลวานิช
Gifted
19
924
9
359
62210
เด็กหญิงธัญวรรณ นิ่มเรือง
Gifted
19
924
10
360
62211
นางสาวโชษิตา ตาทิพย์
Gifted
19
924
11
361
62212
นางสาวอริสรา ธนิกชาลิสา
Gifted
19
924
12
362
62213
นางสาวธัญชนก แก้วชนะ
Gifted
19
924
13
363
62214
นางสาวพรรณวร ประเสริฐสัมพันธ์ุ
Gifted
19
924
14
364
62215
นายชลากร นภาคณาภรณ์
Gifted
19
924
15
365
62216
เด็กหญิงฐิตาภรณ์ ทิมศรี
Gifted
19
924
16
366
62217
นายปิยังกร ดวงรัตนเอกชัย
Gifted
19
924
17
367
62218
นายศรัณยพงศ์ ธีรธนาฤกษ์
Gifted
19
924
18
368
62219
เด็กชายกรุณภพ สาวนะชัย
Gifted
19
924
19
369
62220
เด็กหญิงสุภาวิณี กีรติประสงค์
Gifted
19
924
20
370
62221
นายภาณุวิชญ์ จิรฐิติพงศ์
Gifted
19
924
21
371
62222
นายปัณณวิชญ์ ชากร
Gifted
19
924
22
372
62223
นายจิรัฎฐ์ เพิ่มทองคำ
Gifted
19
924
23
373
62224
นางสาววรัญญา วิสุทธิแสง
Gifted
19
924
24
374
62225
นางสาวปภิณพิทย์ จันทร์เศรษฐี
Gifted
19
924
25
375
62226
นางสาวมนัสนันท์ พุ่มกล่อม
Gifted
20
925
1
376
62227
เด็กหญิงปิยาณี จาดเจริญ
Gifted
20
925
2
377
62228
นางสาวฐิตารีย์ ศรีมณีธรรมกุล
Gifted
20
925
3
378
62229
นายณัฏฐกิตติ์ ทองอินทร์
Gifted
20
925
4
379
62230
เด็กชายกันตพงศ์ ทอดเสียง
Gifted
20
925
5
380
62231
นางสาวพัชราวดี โรจน์เจริญชัย
Gifted
20
925
6
381
62232
นายชานนท์ บุลกุล
Gifted
20
925
7
382
62233
นางสาวนภัสภรณ์ บุญเรือง
Gifted
20
925
8
383
62234
นางสาวเมธาวี คำสงค์
Gifted
20
925
9
384
62235
นางสาวญาณิชา สาริกบุตร
Gifted
20
925
10
385
62236
นายธนิสร ครองเคหา​
Gifted
20
925
11
386
62237
นายมาวิน ยังวนิชเศรษฐ
Gifted
20
925
12
387
62238
เด็กหญิงทัศพรรณ ปลั่งพงษ์พันธ์
Gifted
20
925
13
388
62239
นางสาวตรีชฎา ถาวรานุรักษ์
Gifted
20
925
14
389
62240
เด็กหญิงสรัลพร คงศิริเรืองไล
Gifted
20
925
15
390
62241
นายปภิณวิทย์ ศรีเจริญวนิช
Gifted
20
925
16
391
62242
เด็กชายรฐนนท์ เลี้ยงมหาวงศ์
Gifted
20
925
17
392
62243
นางสาวกฤตยา พยัพไพร
Gifted
20
925
18
393
62244
นางสาวพรรษชล ธนพัฒนากุล
Gifted
20
925
19
394
62245
นางสาวชญาณ์นันท์ วงศ์สุวัฒน์
Gifted
20
925
20
395
62246
นางสาวเมธานันท์ หนูบัว
Gifted
20
925
21
396
62247
นางสาวธัญญรัศม์ มหาวัง
Gifted
20
925
22
397
62248
นายสรวิชญ์ รักเดช
Gifted
20
925
23
398
62249
นางสาวภาวิณี พรานป่า
Gifted
20
925
24
399
62250
นางสาวศุภิสรา ทัตตะศิริ
Gifted
20
925
25
400
62251
นางสาวชลภัสสรณ์ บัวคำ
Gifted
21
931
1
401
62252
เด็กหญิงพิชชาภา อัจจิมารังษี
Gifted
21
931
2
402
62253
นางสาวจินต์​จิ​รา​ เหล่า​โกสิน
Gifted
21
931
3
403
62254
เด็กหญิงปณาลี อิทธิปัญญากุล
Gifted
21
931
4
404
62255
นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ เผ่าชู
Gifted
21
931
5
405
62256
นางสาวพรอมิซ พรู
Gifted
21
931
6
406
62257
เด็กหญิงณัฐฏิรินทรื หาญวงศ์
Gifted
21
931
7
407
62258
นายก้วน ตง จู
Gifted
21
931
8
408
62259
เด็กชายพีรวิชญ์ บุญมี
Gifted
21
931
9
409
62260
เด็กชายณภัทร วิญญรัตน์
Gifted
21
931
10
410
62261
เด็กชายอภิชชา ช้างน้อย
Gifted
21
931
11
411
62262
นางสาวอัยยาวีร์ เจริญโพธิ์
Gifted
21
931
12
412
62263
เด็กหญิงอนันตยา มูลสิงห์
Gifted
21
931
13
413
62264
นางสาวมีนนญาภาส์ สินธุวานนท์
Gifted
21
931
14
414
62265
เด็กชายวรายุทธ สาริโด
Gifted
21
931
15
415
62266
นางสาววิชญาดา กอสิงห์
Gifted
21
931
16
416
62267
นางสาวสุริวิภา อยู่แก้ว
Gifted
21
931
17
417
62268
นางสาวฟ้าใส พงษ์พานิช
Gifted
21
931
18
418
62269
นายศุภสัณห์ รอดภัย
Gifted
21
931
19
419
62270
นางสาวนิติวัฒนา ลือวัฒนะ
Gifted
21
931
20
420
62271
เด็กชายณัฏฐ์กร อินชุ่ม
Gifted
21
931
21
421
62272
นายกันตภณ หงส์ถาวรสิริ
Gifted
21
931
22
422
62273
เด็กชายกฤติน กาญจนารักษ์
Gifted
21
931
23
423
62274
นายภูมิภัทร พรมวันรัตน์
Gifted
21
931
24
424
62275
เด็กชายชัยราชย์ ทองอินทร์
Gifted
21
931
25
425
62276
เด็กชายปุญญพัฒน์ เพ็ชรเขียว
Gifted
22
932
1
426
62277
นางสาวพิมพิชชา กมลกลาง
Gifted
22
932
2
427
62278
นายชินพัฒน์ จิรวิกรานต์
Gifted
22
932
3
428
62279
นายรัฐธนินท์ โพธิ์พันธ์
Gifted
22
932
4
429
62280
นางสาวชลดาอร ป้องหลง
Gifted
22
932
5
430
62281
นางสาวณตา วิเศษจันทร์
Gifted
22
932
6
431
62282
นางสาวปาณิศรา นานานนท์
Gifted
22
932
7
432
62283
นางสาววรินท์น่า ธรรมนิธิรัตน์
Gifted
22
932
8
433
62284
นายภูริวัฒน์ ฐิติภัทรเมธา
Gifted
22
932
9
434
62285
นางสาวธมณ พลเพชร
Gifted
22
932
10
435
62286
นางสาวภัสร์ฐิตา พัชระวาณิชพงษ์
Gifted
22
932
11
436
62287
เด็กหญิงมุกดาลัย แก้วศรีนวม
Gifted
22
932
12
437
62288
นางสาวณัฐณิชา อิ่มเงิน
Gifted
22
932
13
438
62289
นายธาวิน กิตติพงศ์พิทยา
Gifted
22
932
14
439
62290
เด็กชายปารย์พิรัชย์ เหล็กเมฆ
Gifted
22
932
15
440
62291
นางสาวฐิดายุ ศรีพลอย
Gifted
22
932
16
441
62292
เด็กหญิงสุณัญญา เวชกุล
Gifted
22
932
17
442
62293
เด็กหญิงมนัสนันท์ หูมแพง
Gifted
22
932
18
443
62294
นางสาวอรวรา วาริชา
Gifted
22
932
19
444
62295
เด็กหญิงชญาน์นันท์ อนันต์ยศสรกิจ
Gifted
22
932
20
445
62296
นายณฐกร พัฒนกุล
Gifted
22
932
21
446
62297
นางสาวนัชชา วิณวันก์
Gifted
22
932
22
447
62298
เด็กหญิงกุลิสรา ศิลารัตนชัย
Gifted
22
932
23
448
62299
นางสาวนภิชชา อรัญชัยเวช
Gifted
22
932
24
449
62300
นายณภัทร ณ ระนอง
Gifted
22
932
25
450
62301
นางสาวอริสรา กลั่นนุช
Gifted
23
933
1
451
62302
นายสุริยะ พลสมัคร
Gifted
23
933
2
452
62303
นายแทนคุณ สุขเขียว
Gifted
23
933
3
453
62304
นายจิรวัฒน์ กุลโชติ
Gifted
23
933
4
454
62305
นายเธียรธรรม เสถียรวิทย์
Gifted
23
933
5
455
62306
เด็กหญิงวรพิชชา มหาดไทย
Gifted
23
933
6
456
62307
นางสาวกัญจณ์วิภา ลิ้มรสสุคนธ์
Gifted
23
933
7
457
62308
นางสาวรินรดา กรรณบูรพา
Gifted
23
933
8
458
62309
นางสาวปรวีร์ เมืองราช
Gifted
23
933
9
459
62310
นายชนเมธ โสภา
Gifted
23
933
10
460
62311
นายวิชญะ จิระจักรวัฒนา
Gifted
23
933
11
461
62312
นางสาวภาวิตา เเก้วมณี
Gifted
23
933
12
462
62313
นางสาวสุพิชญ์นันท์ สุวรรณภาดล
Gifted
23
933
13
463
62314
นายณัฐกิตติ์ สุขนิรันดร์ฐากูร
Gifted
23
933
14
464
62315
เด็กชายเสฏฐาวุฒิ ธีรพิทักษ์ธรรม
Gifted
23
933
15
465
62316
เด็กหญิงชนน์ณภัทร พามา
Gifted
23
933
16
466
62317
นายนรสิทธิ์ ธนทวี
Gifted
23
933
17
467
62318
นางสาวณัชชาพร คายทอง
Gifted
23
933
18
468
62319
นางสาวบุญปีร์ ชิโนวรรณ
Gifted
23
933
19
469
62320
เด็กหญิงภพพร จิตต์แจ้ง
Gifted
23
933
20
470
62321
นางสาวอันชิสา โพธิพันธุ์
Gifted
23
933
21
471
62322
นายจิรายุส พิมพ์หมื่น
Gifted
23
933
22
472
62323
นางสาวระวิวรรณ แซ่แต้
Gifted
23
933
23
473
62324
เด็กหญิงธิติมา บัวคำ
Gifted
23
933
24
474
62325
เด็กหญิงกนกพร ไตรวิชา
Gifted
23
933
25
475
62326
นายประวีร์ พงษ์ชวาล
Gifted
24
934
1
476
62327
นางสาวตัสนีม ยูซบ
Gifted
24
934
2
477
62328
นายปัญญวัฒน์ ืทองอยู่
Gifted
24
934
3
478
62329
เด็กชายนิติพล สิงหามาตย์
Gifted
24
934
4
479
62330
เด็กหญิงที่รัก เงินคง
Gifted
24
934
5
480
62331
นางสาวปฐมาวดี ขุนณรงค์
Gifted
24
934
6
481
62332
เด็กชายยศภัทร พานทอง
Gifted
24
934
7
482
62333
นางสาวสุชาวดี แคล้วกลาง
Gifted
24
934
8
483
63001
นายจอมธาดา พููนศรี
ดนตรี
1
322
1
484
63002
นายกนกพล ชูประกาย
ดนตรี
1
322
2
485
63003
นางสาวเบญญาภา อินทร์โชติ
ดนตรี
1
322
3
486
63004
เด็กชายกฤติธี จันทร์เทพา
ดนตรี
1
322
4
487
63005
เด็กหญิงกชพรรณ ทองพัดภู่
ดนตรี
1
322
5
488
63006
เด็กชายปาล แป้นเหมือน
ดนตรี
1
322
6
489
63007
นายอชิตะ กลิ่นประทุม
ดนตรี
1
322
7
490
63008
นางสาวกุลณัฐ อิงคนินันท์
ดนตรี
1
322
8
491
63009
เด็กหญิงพรณภัทร ศรีสมุทร์
ดนตรี
1
322
9
492
63010
นางสาวอณัฐ​ชยา​ จิตรประวัติ
ดนตรี
1
322
10
493
63011
เด็กหญิงอภิชญา สุระภี
ดนตรี
1
322
11
494
63012
นางสาวพิทยาภรณ์ ถีระวงษ์
ดนตรี
1
322
12
495
63013
นายพัฒนันท์ พรหมนิมิตร
ดนตรี
1
322
13
496
63014
นายธนภัทร ภาษาประเทศ
ดนตรี
1
322
14
497
63015
นายนิพพิชฌน์ ทรัพย์แตง
ดนตรี
1
322
15
498
63016
เด็กหญิงอนุธิดา จันทบุตร
ดนตรี
1
322
16
499
63017
นายวรากร ชาญยุทธนา
ดนตรี
1
322
17
500
63018
เด็กหญิงกชพร ทองพัดภู่
ดนตรี
1
322
18
501
63019
นางสาวรุจิราพร ดำรงเชื้อ
ดนตรี
1
322
19
502
63020
นายวัชรพงษ์ การปลูก
ดนตรี
1
322
20
503
63021
นายณัฐรินทร์ ไขละเมา
ดนตรี
1
322
21
504
63022
นายบิสมนันดา เพอมานา
ดนตรี
1
322
22
 
สอบถามข้อมูลการสมัครเพิ่มเติม ติดต่อกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนหอวัง โทร : 02-512-6000 ต่อ 123
พัฒนาระบบโดย : อณิมา รอตเสียงล้ำ งานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี โรงเรียนหอวัง