รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.4 ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ(Update 5/6/63)
    รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
    ประกาศโรงเรียนหอวัง เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนปกติฯ ปีการศึกษา 2563
    รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนปกติ ม.1
    รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนปกติ ม.4
    รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษชั้น ม.1 และ ม.4 (มีความสามารถพิเศษกีฬา)
 
   
    คำชี้แจงการเตรียมเอกสารเพื่อมอบตัว ม.1 | ดาวน์โหลดแบบบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลเพื่อการจัดสรรงบประมาณ ม.1
    คำชี้แจงการเตรียมเอกสารเพื่อมอบตัว ม.4 | ดาวน์โหลดแบบบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลเพื่อการจัดสรรงบประมาณ ม.4
    แนวปฏิบัติการชำระเงิน ม.1 | แนวปฏิบัติการชำระเงิน ม.4
 
 
     
 
    รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษดนตรี (เพิ่มเติม)(Update 5/6/63)
     ประกาศโรงเรียนหอวัง เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษฯ (ดนตรี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)
    รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการมอบตัว ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563 (Update 5/5/63)
    ม.1  ห้องเรียนพิเศษ Gifted ห้องเรียนพิเศษดนตรี
    ม.4  ห้องเรียนพิเศษ Gifted ห้องเรียนพิเศษ สสวท. ห้องเรียนพิเศษดนตรี
    หมายเหตุ : นักเรียนที่ยืนยันการมอบตัวโดยการชำระเงินบำรุงการศึกษา โรงเรียนจะกำหนดวันเวลาในการส่งเอกสารประกอบการมอบตัว อีกครั้งในภายหลัง การมอบตัวจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์เมื่อนักเรียนเข้าไปกรอกประวัติเพื่อพิมพ์ใบมอบตัว และนำใบมอบตัวรวมถึงเอกสาร ประกอบการมอบตัวต่างๆ มายื่นตามวันเวลาที่โรงเรียนกำหนด
    ประกาศโรงเรียนหอวัง เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษฯ ปีการศึกษา 2563
 
  ม.1  
   รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษดนตรี ม.1 | บัญชีสำรอง | เพิ่มเติมครั้งที่ 1
   รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษฯ Gifted ม.1 | บัญชีสำรอง | เพิ่มเติมครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2
ม.4  
   รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษดนตรี ม.4
   รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษฯ Gifted ม.4 | บัญชีสำรอง | เพิ่มเติมครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | ครั้งที่ 3 | ครั้งที่ 4
  ครั้งที่ 5
   รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษฯ สสวท. ม.4 | บัญชีสำรอง | เพิ่มเติมครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | ครั้งที่ 3 | ครั้งที่ 4
  ครั้งที่ 5 | ครั้งที่ 6 | ครั้งที่ 7 | ครั้งที่ 8  
 
**เลขที่สมัครสอบ 5 หลัก :        
**เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก :    
หมายเหตุ : นักเรียนชั้น ม.1 ใช้เลขที่สมัครสอบ 5 หลักสุดท้าย เช่น 04140001 กรอกเลขที่สมัครสอบคือ 40001
    รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้ศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 จากนักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนหอวัง เพิ่มเติมครั้งที่ 12
    ประกาศโรงเรียนหอวัง เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากนักเรียนที่จบ ม.3 (เดิม) ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)
    เข้าสู่ระบบรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การศึกษาต่อชั้น ม.4 โรงเรียนหอวัง (หากไม่ยืนยันตามกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์)
   
    ประกาศการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 จากนักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนหอวัง
    รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้ศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 จากนักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนหอวัง
    ประกาศโรงเรียนหอวัง เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากนักเรียนที่จบ ม.3 (เดิม) ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)
    ประกาศโรงเรียนหอวัง เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากนักเรียนที่จบ ม.3 (เดิม) ปีการศึกษา 2563
    นักเรียนชั้น ม.3 เดิม ตรวจสอบคะแนนและเลือกกลุ่มการเรียน (ยื่นใบสมัคร 19-26 ก.พ. 63)
     
 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนหอวัง โทร 02-930-2837
มีปัญหาการเข้าระบบดูคะแนนติดต่อผู้ดูแลระบบ 088-809-1109
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย :  งานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี โรงเรียนหอวัง