รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.4 จากนักเรียนที่จบ ม.3 เดิม โรงเรียนหอวัง เพิ่มเติม ครั้งที่ 15
  รายละเอียดการมอบตัว ม.1 |  รายละเอียดการมอบตัว ม.4

(สำหรับ ม.1 ติดต่อขอกรอกประวัติที่งานทะเบียนวัดผลในวันมอบตัว)
    ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 เรื่อง ผลการจัดที่เรียน ให้นักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563
    รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประเภทห้องเรียนปกติ ชั้น ม.4 | รายชื่อบัญชีสำรอง
    สำหรับนักเรียนที่ไม่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 โรงเรียนหอวัง
     แนวปฏิบัติการขอจัดสรรที่เรียน  ดาวน์โหลดแบบแจ้งให้จัดที่เรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 ปี 2563
    รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประเภทห้องเรียนปกติ ชั้น ม.1
     รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ | เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 | เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
     รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 ประเภทนักเรียนนอกเขต | เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 | เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 | เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
     รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 ประเภทนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ
     รายชื่อนักเรียนบัญชีสำรองในเขตพื้นที่บริการ | รายชื่อนักเรียนบัญชีสำรองนอกเขตพื้นที่บริการ
     คะแนนสอบผู้เข้าสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรียงตามเลขที่สมัครสอบ ในเขต | นอกเขต
     คะแนนสอบผู้เข้าสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรียงตามคะแนนสอบ ในเขต | นอกเขต
    รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ชั้น ม.1 | ชั้น ม.4 I ม.1 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
    ประกาศโรงเรียนหอวัง เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนปกติฯ ปีการศึกษา 2563
 
   
    ม.1
     คำชี้แจงการเตรียมเอกสารเพื่อรายงานตัวและมอบตัวออนไลน์ ม.1  ดาวน์โหลดแบบบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลฯ ม.1
     แนวปฏิบัติการชำระเงิน ม.1
     ดูรายชื่อกลุ่มมอบตัว ม.1 คลิกที่นี่ (รวมห้องเรียนพิเศษ เรียงตามเลขที่สมัครสอบ)เพื่อแจ้งงานทะเบียนวัดผล ในวันส่งเอกสารมอบตัว
     ดาวน์โหลดใบแจ้งการชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา ม.1 (เรียงตามเลขที่สมัครสอบแยกตามรายชื่อกลุ่มมอบตัว)
       กลุ่มที่ 1 | กลุ่มที่ 2 | กลุ่มที่ 3 | กลุ่มที่ 4 | กลุ่มที่ 5 | กลุ่มที่ 6 | กลุ่มที่ 7 | กลุ่มที่ 8 | กลุ่มที่ 9| กลุ่มที่ 11 | กลุ่มที่ 12 | กลุ่มที่ 13
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    ม.4
     คำชี้แจงการเตรียมเอกสารเพื่อรายงานตัวและมอบตัวออนไลน์ ม.4  ดาวน์โหลดแบบบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลฯ ม.4
    แนวปฏิบัติการชำระเงิน ม.4  
     ดูรายชื่อกลุ่มมอบตัว ม.4 (จากนักเรียน ม.3 เดิม) เรียงตามกลุ่มการเรียน | เรียงตามรหัสประจำตัวนักเรียน เพื่อแจ้งงานทะเบียนวัดผล ในวันส่งเอกสารมอบตัว
     ดาวน์โหลดใบแจ้งการชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา ม.4 จากนักเรียนชั้น ม.3 (เดิม) โรงเรียนหอวัง (เรียงตามเลขประจำตัวนักเรียน)
       วิทย์-คณิต | STEM | คณิต-อังกฤษ | ภาษาต่างประเทศที่ 2
     
     ดูรายชื่อกลุ่มมอบตัว ม.4 (จากนักเรียนสอบเข้าและนักเรียนห้องเรียนพิเศษ) เรียงตามกลุ่มการเรียนและเลขที่สมัครสอบ เพื่อแจ้งงานทะเบียนวัดผล ในวันส่งเอกสารมอบตัว
     ดาวน์โหลดใบแจ้งการชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา ม.4 จากนักเรียนสอบเข้าและความสามารถพิเศษ
      วิทย์-คณิต | STEM | คณิต-อังกฤษ | ภาษาต่างประเทศที่ 2
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 

***สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษที่เคยส่งเอกสารมอบตัวที่หอประชุมแล้ว รอบนี้ให้นำส่งเอกสารเฉพาะใบ ปพ.1 (ฉบับจบการศึกษา)
โดยส่วนนักเรียนห้องเรียนพิเศษที่เคยมอบตัวออนไลน์โดยการชำระเงิน ให้นำส่งเอกสารการมอบตัวทุกอย่างเช่นเดียวกับห้องเรียนปกติ***
กำหนดส่งเอกสารมอบตัว
 ม.1 ส่งด้วยตนเองระหว่างวันที่ 12-13 มิ.ย.63 ส่ง ปณ. ภายในวันที่ 15 มิ.ย.63 (ดูวันประทับตราไปรษณีย์)
 ม.4 ส่งด้วยตนเองระหว่างวันที่ 14-15 มิ.ย.63 ส่ง ปณ. ภายในวันที่ 17 มิ.ย.63 (ดูวันประทับตราไปรษณีย์)

 
     
 
    รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษดนตรี (เพิ่มเติม)
     ประกาศโรงเรียนหอวัง เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษฯ (ดนตรี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)
    รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการมอบตัว ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563 (Update 5/5/63)
    ม.1  ห้องเรียนพิเศษ Gifted ห้องเรียนพิเศษดนตรี
    ม.4  ห้องเรียนพิเศษ Gifted ห้องเรียนพิเศษ สสวท. ห้องเรียนพิเศษดนตรี
    หมายเหตุ : นักเรียนที่ยืนยันการมอบตัวโดยการชำระเงินบำรุงการศึกษา โรงเรียนจะกำหนดวันเวลาในการส่งเอกสารประกอบการมอบตัว อีกครั้งในภายหลัง การมอบตัวจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์เมื่อนักเรียนเข้าไปกรอกประวัติเพื่อพิมพ์ใบมอบตัว และนำใบมอบตัวรวมถึงเอกสาร ประกอบการมอบตัวต่างๆ มายื่นตามวันเวลาที่โรงเรียนกำหนด
    ประกาศโรงเรียนหอวัง เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษฯ ปีการศึกษา 2563
 
  ม.1  
   รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษดนตรี ม.1 | บัญชีสำรอง | เพิ่มเติมครั้งที่ 1
   รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษฯ Gifted ม.1 | บัญชีสำรอง | เพิ่มเติมครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2
ม.4  
   รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษดนตรี ม.4
   รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษฯ Gifted ม.4 | บัญชีสำรอง | เพิ่มเติมครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | ครั้งที่ 3 | ครั้งที่ 4
  ครั้งที่ 5
   รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษฯ สสวท. ม.4 | บัญชีสำรอง | เพิ่มเติมครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | ครั้งที่ 3 | ครั้งที่ 4
  ครั้งที่ 5 | ครั้งที่ 6 | ครั้งที่ 7 | ครั้งที่ 8 | บัญชีสำรองเพิ่มเติม  
    รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้ศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 จากนักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนหอวัง เพิ่มเติมครั้งที่ 12
    ประกาศโรงเรียนหอวัง เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากนักเรียนที่จบ ม.3 (เดิม) ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)
    เข้าสู่ระบบรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การศึกษาต่อชั้น ม.4 โรงเรียนหอวัง (หากไม่ยืนยันตามกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์)
   
    ประกาศการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 จากนักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนหอวัง
    รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้ศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 จากนักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนหอวัง
    ประกาศโรงเรียนหอวัง เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากนักเรียนที่จบ ม.3 (เดิม) ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)
    ประกาศโรงเรียนหอวัง เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากนักเรียนที่จบ ม.3 (เดิม) ปีการศึกษา 2563
    นักเรียนชั้น ม.3 เดิม ตรวจสอบคะแนนและเลือกกลุ่มการเรียน (ยื่นใบสมัคร 19-26 ก.พ. 63)
     
 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนหอวัง โทร 02-930-2837
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย :  งานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี โรงเรียนหอวัง