ขั้นตอนการรายงานตัวและมอบตัวห้องเรียนปกติ ชั้น ม.1 และ ม.4
 
  1. กรอกประวัติเพื่อมอบตัว (คลิกลิงค์ด้านบน สามารถกรอกประวัติมอบตัวได้โดยไม่ต้องรายงานตัว)
  2. กรอกแบบบันทึกข้อมูลรายบุคคล โหลดไฟล์ที่นี่ => แบบบันทึกข้อมูลรายบุคคล ม.1 | แบบบันทึกข้อมูลรายบุคคล ม.4
  3. นำส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ดูเอกสารที่ต้องส่ง => เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบตัว ม.1 และ ม.4
  4. ชำระเงินผ่านธนาคารตามเวลาที่กำหนด => แนวปฏิบัติในการชำระเงินห้องเรียนปกติ | พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน (Pay-in)
   
  หมายเหตุ : สำหรับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก ส่วนของใบปะหน้าซองเพื่อส่งเอกสารมอบตัว ตรงคำว่า กลุ่มที่ ______ ให้ดำเนินการดังนี้ => ม.1 ไม่ต้องกรอก => ม.4 ให้ใส่ชื่อกลุ่มการเรียน
 
   
   
   
    ขั้นตอนการรายงานตัวและมอบตัวห้องเรียนพิเศษ Gifted และห้องเรียนพิเศษดนตรี
 
  1. กรอกประวัติเพื่อมอบตัว (คลิกลิงค์ด้านบน)
  2. กรอกแบบบันทึกข้อมูลรายบุคคล โหลดไฟล์ที่นี่ => แบบบันทึกข้อมูลรายบุคคล ม.1 | แบบบันทึกข้อมูลรายบุคคล ม.4
  3. นำส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ดูเอกสารที่ต้องส่ง => เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบตัว ม.1 | เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบตัว ม.4
  4. ชำระเงินผ่านธนาคารตามเวลาที่กำหนด => แนวปฏิบัติในการชำระเงินห้องเรียนพิเศษ | พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน (Pay-in)
   
 
 
 รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4 เพิ่มเติมครั้งที่ 6
 
  ม.1
  สำหรับนักเรียนที่ไม่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 โรงเรียนหอวัง
   ยื่นคำร้องขอรับการจัดสรรที่เรียนออนไลน์
  รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประเภทห้องเรียนปกติ ชั้น ม.1
   รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 ประเภท => นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ | บัญชีสำรอง
  รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 ประเภท =>ในเขต | นอกเขต | นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ | ในเขตเพิ่มเติมครั้งที่ 1 |
  ในเขตเพิ่มเติมครั้งที่ 2 | นอกเขตเพิ่มเติมครั้งที่ 1 | นอกเขตเพิ่มเติมครั้งที่ 2 | นอกเขตเพิ่มเติมครั้งที่ 3 | ในเขตเพิ่มเติมครั้งที่ 3
   รายชื่อนักเรียนบัญชีสำรอง ในเขต | นอกเขต
   คะแนนผู้เข้าสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในเขต | นอกเขต
   
ม.4
  รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประเภทห้องเรียนปกติ ชั้น ม.4
   รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4 ประเภท => ห้องเรียนปกติ | บัญชีสำรอง | เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | ครั้งที่ 3 |
  ครั้งที่ 4 | ครั้งที่ 5
   คะแนนผู้เข้าสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
   รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4 ประเภท => นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ | บัญชีสำรอง
   
  ประกาศโรงเรียนหอวัง เรื่อง การรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564
   ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ม.1 => ในเขต | นอกเขต | ความสามารถพิเศษ
   ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร ม.4
 
   
 
 รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ Gifted ม.1 เพิ่มเติม ครั้งที่ 6
 รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ Gifted ม.4 เพิ่มเติม ครั้งที่ 8
   
  ม.1
   รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษดนตรี ม.1 | บัญชีสำรอง | เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | ครั้งที่ 3 |
  ครั้งที่ 4
   คะแนนผู้เข้าสอบห้องเรียนพิเศษดนตรี ม.1 ทั้งหมด
   รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษฯ Gifted ม.1 | บัญชีสำรอง | เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | ครั้งที่ 3
  | ครั้งที่ 4 | ครั้งที่ 5
   คะแนนผู้เข้าสอบห้องเรียนพิเศษ Gifted ม.1 ทั้งหมด
ม.4
   รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษดนตรี ม.4 | เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
   คะแนนผู้เข้าสอบห้องเรียนพิเศษดนตรี ม.4 ทั้งหมด
   รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษฯ Gifted ม.4 | บัญชีสำรอง | เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | ครั้งที่ 3 |
  ครั้งที่ 4 | ครั้งที่ 5 | ครั้งที่ 6 | ครั้งที่ 7
   รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษฯ สสวท. ม.4 | บัญชีสำรอง |เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | ครั้งที่ 3 |
  ครั้งที่ 4 | ครั้งที่ 5 | ครั้งที่ 6
   คะแนนผู้เข้าสอบห้องเรียนพิเศษ Gifted ม.4 ทั้งหมด | คะแนนผู้เข้าสอบห้องเรียนพิเศษ สสวท ม.4 ทั้งหมด
  ประกาศโรงเรียนหอวัง เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษฯ ปีการศึกษา 2564
 
 
  นักเรียนกลุ่มภาษาต่างประเทศที่ 2 ยื่นขอเลือก/เปลี่ยนแปลงกลุ่มการเรียน
  ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากนักเรียนที่จบชั้น ม.3 (เดิม) เพิ่มเติมครั้งที่ 6
  ประกาศโรงเรียนหอวัง เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากนักเรียนที่จบชั้น ม.3 (เดิม)
 
 
 
มีคำถามเรื่องการสมัครเรียนต่อแบบออนไลน์ ติดต่อ ผู้ดูแลระบบ 088-809-1109
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย :  งานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี โรงเรียนหอวัง