ที่ เรื่อง ผู้วิจัย กลุ่มสาระฯ ดูรายละเอียด
1
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ท33102 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผ่านรูปแบบการเรียนการสอนทาง Google Classoom ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
นางสาวเปรมฤดี จรรยานันทจิต
ภาษาไทย
2
แบบรายงานการวิจัยในชั้นเรียน การวิจัยพัฒนาการอ่าน วิชาภาษาไทย
นางสาวจุฬาลักษณ์ เปิมรัมย์
ภาษาไทย
3
การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเพื่อแก้ปัญหา การอ่านไม่คล่องของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 โรงเรียนหอวัง แขวงจัตุจักร เขตจัตุจักร กรุงเทพมหานคร
นางสาวกรรณิกา แสงชูทอง
ภาษาไทย
4
การพัฒนาทักษะการอ่านโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านระดับ มัธยมศึกตอนต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/3
นางสาวสุพิชชา เคียงข้าง
ภาษาไทย
5
การพัฒนาทักษะการเขียนเรียงความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5/7 โรงเรียนหอวัง โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเรียงความ
นางสาวพนิดา ผิวแดง
ภาษาไทย
6
การศึกษามโนทัศน์ เรื่อง กราฟของความสัมพันธ์ โดยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ 4 MAT ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหอวัง
นางวรรษชล บุญสิทธิ์กูล
คณิตศาสตร์
7
การศึกษาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา
นางสาวเบญจมาศ จักษุศรี
คณิตศาสตร์
8
ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดปัญหาเป็นฐาน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6
นางสาวมัณฑนา พรมรักษ์
คณิตศาสตร์
9
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเซต โดยใช้รูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
นางสาวจารุวรรณ สุวรรณาลัย
คณิตศาสตร์
10
การศึกษามโนทัศน์จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน เรื่อง วิธีเรียงสับเปลี่ยน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
นางสาววรชพร ศรีไทย
คณิตศาสตร์
11
การแก้ปัญหาในการเรียนรายวิชาฟิสิกส์ โดยใช้แบบฝึกทางคณิตศาสตร์
นางสาววัลภา พูลสุข
วิทยาศาสตร์ฯ
12
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่องระบบประสาท โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะร่วมกับการสร้างแผนภาพอินโฟกราฟิกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหอวัง ปีการศึกษา 2563
นางสาวอังคณา ปัทมพงศา
วิทยาศาสตร์ฯ
13
การพัฒนาแนวคิดทางวิทยาศาสตร์เรื่องพันธุกรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐานร่วมกับการใช้เทคโนโลยีภาพเคลื่อนไหว
นางสาวจุฬาภรณ์ ทองสีนุช
วิทยาศาสตร์ฯ
14
การพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกัน (Collaboration skill) และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาชีววิทยา เรื่อง โครงสร้างดีเอ็นเอ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา (STEM Education)
นางสาวสิริวลี มาเนียม
วิทยาศาสตร์ฯ
15
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาโจทย์ปัญหาฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
นางสาววิจิตรา กูลหกูล
วิทยาศาสตร์ฯ
16
การแก้โจทย์ปัญหาเคมี เรื่อง โมลและสูตรเคมี โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับเทคนิคการแก้ปัญหาของโพยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหอวัง
นายวรพงค์ อินทะจักร
วิทยาศาสตร์ฯ
17
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องระบบย่อยอาหาร รายวิชาชีววิทยาเข้ม 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้ผังมโนทัศน์สรุปเนื้อหา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหอวัง ปีการศึกษา 2563
นางสาวทิพวรรณ พวงมาลัย
วิทยาศาสตร์ฯ
18
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียประกอบการบรรยาย โรงเรียนหอวัง ปีการศึกษา 2563
นางสาวน้ำฝน ศรีนวล
วิทยาศาสตร์ฯ
19
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องตารางธาตุ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แอปพลิเคชันบนระบบปกิบัติการแอนดรอยด์ร่วมกับการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ
นายไชยา พรมโส
วิทยาศาสตร์ฯ
20
การพัฒนาชุดการทดลองเคมีแบบย่อส่วนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการเรียนรู้ แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) เรื่องปฏิกิริยาเคมี
นายชัยพร มิตรพิทักษ์
วิทยาศาสตร์ฯ
21
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ธรณีพิบัติ วิชาวิทยาศาสตร์ โลก และอวกาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6โดยจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกับสื่อประสม
นางเกศแก้ว แก้วบัวรบัติ
วิทยาศาสตร์ฯ
22
ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดปัญหาเป็นฐาน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
นางสาวทัศนีย์ สินธุ์เกษมสุข
วิทยาศาสตร์ฯ
23
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหอวัง โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ
นางสาวอณิมา รอตเสียงล้ำ
วิทยาศาสตร์ฯ
24
การพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐานวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการออกแบและเทคโนโลยี โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหอวัง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
นายณัฎฐพัฒน์ ทองศรี
วิทยาศาสตร์ฯ
25
ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดปัญหาเป็นฐาน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
นางสาวพรพิมล จารุอนันต์กุล
วิทยาศาสตร์ฯ
26
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาการคำนวณและออกแบบเทคโนโลยี1
นายปิตุพงศ์ ฤทธิ์หมุน
วิทยาศาสตร์ฯ
27
ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดปัญหาเป็นฐาน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
นางสาววิมล สายทองมี
วิทยาศาสตร์ฯ
28
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เทคโนโลยีการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างมีความรับผิดชอบ ด้วยบทเรียนออนไลน์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนหอวัง
นายชำนาญ เปตามะนัง
วิทยาศาสตร์ฯ
29
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม วิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 3 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหอวัง
นางสาวอรอนงค์ สุขอุดม
วิทยาศาสตร์ฯ
30
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาการคำนวณและออกแบบเทคโนโลยี1
นางสาวภคนันท์ ศิริลือสาย
วิทยาศาสตร์ฯ
31
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม วิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 3 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหอวัง
นางสาวประภัสสร ดลดุสิตา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
32
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการใช้ผังมโนทัศน์
นายวัฒนพงศ์ วรคุณวิศิษฏ์
สังคมศึกษาฯ
33
การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหอวัง โดยการใช้เทคนิคการใช้คำถาม
นางสาวสุกัลยา จันทรภาโส
สังคมศึกษาฯ
34
การใช้ Facebook แก้ปัญหานักเรียนไม่ส่งงานหรือการบ้านในการเรียนวิชาศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/15
นายณัฎฐ์ ทวีทรัพย์
สังคมศึกษาฯ
35
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรหัสวิชา ส32101 รายวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนหอวังโดยการจัดการเรียนรู้การสอนสอนออนไลน์ด้วย google Classroom
นางสาวปริณดา แป้นแก้ว
สังคมศึกษาฯ
36
ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษาตามแนวคิดปัญหาเป็นฐาน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3
นายอนพัทย์ ปิ่นป้อง
สังคมศึกษาฯ
37
การพัฒนารูปแบบการสอนสุขศึกษาฐานสมรรถนะเชิงรุก HEALTH plus Model เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนหอวัง
นางวรอนงค์ ยังเจริญ
สุขศึกษาฯ
38
ผลการใช้ Facebook แก้ปัญหานักเรียนไม่ส่งงานหรือการบ้านในการเรียนวิชาศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7
นางสาวรจนาพร ผ่องใส
ศิลปะ
39
การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้การสอนเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
นางสาวอวิกา อึ่งสกุล
ภาษาต่างประเทศ
40
การพัฒนาทักษะการออกเสียงตัวอักษรคันจิโดยใช่แอปพลิเคชั่น wordwall ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/15 โรงเรียนหอวัง
นางสาวอัยลดา แสนอินทร์
ภาษาต่างประเทศ
41
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ เรื่อง Home Sweet Home สำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหอวัง
นางสาวบัณฑิตา มังสาทอง
ภาษาต่างประเทศ
42
ผลของกิจกรรมแนะแนวที่มีต่อแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนหอวัง
นางสาวจุลาภา ศรีละเวช
แนะแนว
43
การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้ GUIDE Model ที่มีต่อการเห็นคุณค่าในตนเอง ในรายวิชาแนะแนวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหอวัง
นางสาวจรรยาภรณ์ โชคชัยฐานนันท์
แนะแนว
44
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาแนะแนว โดยใช้วิธีการเรียนการสอนแบบเครือข่ายแบบผสมผสาน (ออนไลน์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่องทักษะการใช้ชีวิต
นางสาวอัจฉราพร สิงห์เจริญกิจ
แนะแนว
 
     
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย :  อณิมา รอตเสียงล้ำ งานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี โรงเรียนหอวัง