== สำหรับเจ้าหน้าที่ ==  
 
  password  :     
 
     

 

ที่ เรื่อง คำสั่งที่ ลงวันที่ ดูรายละเอียด
454
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจทานผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
169/2564
20 ต.ค. 2564
453
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเตรียมรับการประเมินความพร้อมการเปิดห้องเรียนพิเศษ รูปแบบออนไลน์
163/2564
5 ต.ค. 2564
452
แต่งตั้งครูที่ปรึกษา และครูประจำคณะสี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖๔
162/2564
5 ต.ค. 2564
451
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564
160/2564
30 ก.ย. 2564
450
แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และหัวหน้างานแนะแนว
157/2564
30 ก.ย. 2564
449
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการโรงเรียนหอวัง ประจำเดือน ตุลาคม 2564
159/2564
30 ก.ย. 2564
448
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
156/2564
23 ก.ย. 2564
447
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ในรูปแบบออนไลน์
155/2564
15 ก.ย. 2564
446
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแสดงมุทิตาจิต "ร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใยมุทิตา" ประจำปีงบประมาณ 2564
154/2564
15 ก.ย. 2564
445
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อสอบออนไลน์โดยโปรแกรม School Connex
153/2564
15 ก.ย. 2564
444
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทดสอบความรู้ทางเคมีนานาชาติ ชั้นมัธยมศึกษา ปี พ.ศ. 2564
152/2564
13 ก.ย. 2564
443
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 เม.ย. - 30 ก.ย. 64)
150/2564
3 ก.ย. 2564
442
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแสดงมุทิตาจิต "ร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใยมุทิตา" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
142/2564
31 ส.ค. 2564
441
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการและปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
126/2564
29 ก.ค. 2564
440
มอบหมายงานในหน้าที่พิเศษ ปีการศึกษา 2564
99/2564
1 มิ.ย. 2564
439
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการโรงเรียนหอวัง ประจำเดือน กันยายน 2564
141/2564
30 ส.ค. 2564
438
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Schoolconnex
140/2564
26 ส.ค. 2564
437
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานงานมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “เพชรหอวัง” ปีการศึกษา 2563
137/2564
17 ส.ค. 2564
436
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานในการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
135/2564
9 ส.ค. 2564
435
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์ภายในโรงเรียน รูปแบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2564
134/2564
9 ส.ค. 2564
434
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม สอนเสริมความรู้แบบเข้ม ด้วยระบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (Gifted)
133/2564
6 ส.ค. 2564
433
แต่งตั้งคณะกรรมการรวบรวมข้อมูลเพื่อจ่ายเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย ด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
136/2564
11 ส.ค. 2564
432
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และหัวหน้าหน่วยพัสดุงาน
128/2564
2 ส.ค. 2564
431
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการโรงเรียนหอวัง ประจำเดือน สิงหาคม 2564
122/2564
27 ก.ค. 2564
430
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในรูปแบบออนไลน์
121/2564
23 ก.ค. 2564
429
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสอนเสริมเพิ่มความรู้ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในรูปแบบออนไลน์
120/2564
23 ก.ค. 2564
428
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปฏิบัติการสอนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2564
119/2564
21 ก.ค. 2564
427
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2564
118/2564
21 ก.ค. 2564
426
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2564
117/2564
21 ก.ค. 2564
425
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานนิเทศการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
116/2564
16 ก.ค. 2564
424
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นศึกษา โรงเรียนหอวัง ปีการศึกษา 2564
114/2564
30 มิ.ย. 2564
423
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์ ปีการศึกษา 2564
113/2564
30 มิ.ย. 2564
422
แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยงนิสิต นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
112/2564
30 มิ.ย. 2564
421
แก้ไขคำสั่ง 96/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลประเมินผลงาน ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (วฐ.๒) เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่งครู ปีการศึกษา ๒๕๖๓
109/2564
25 มิ.ย. 2564
420
แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลประเมินผลงาน ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (วฐ.๒) เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่งครู ปีการศึกษา ๒๕๖๓
96/2564
18 มิ.ย. 2564
419
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันครบรอบการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทยในรูปแบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564
111/2564
28 มิ.ย. 2564
418
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ด้วยระบบออนไลน์
103/2564
24 มิ.ย. 2564
417
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน รูปแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
98/2564
18 มิ.ย. 2564
416
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการโรงเรียนหอวัง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
110/2564
28 มิ.ย. 2564
415
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
91/2564
1 มิ.ย. 2564
414
มอบหมายงานการสอนและภาระงานในกลุ่มงานแนะแนว ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
90/2564
1 มิ.ย. 2564
413
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานในงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
89/2564
1 มิ.ย. 2564
412
มอบหมายงานการสอนและภาระงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
88/2564
1 มิ.ย. 2564
411
มอบหมายงานการสอนและภาระงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
87/2564
1 มิ.ย. 2564
410
มอบหมายงานการสอน และภาระงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
86/2564
1 มิ.ย. 2564
409
มอบหมายงานการสอนและภาระงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
85/2564
1 มิ.ย. 2564
408
มอบหมายงานการสอนและภาระงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
84/2564
1 มิ.ย. 2564
407
มอบหมายงานการสอนและภาระงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
83/2564
1 มิ.ย. 2564
406
มอบหมายงานการสอนและภาระงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
82/2564
1 มิ.ย. 2564
405
มอบหมายงานการสอนและภาระงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
81/2564
1 มิ.ย. 2564
404
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบรมการใช้งานโปรแกรมการสอบออนไลน์ (Dugga Digital Assessment)
108/2564
25 มิ.ย. 2564
403
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันครบรอบการก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในรูปแบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564
107/2564
25 มิ.ย. 2564
402
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียนในรูปแบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564
106/2564
25 มิ.ย. 2564
401
แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในรูปแบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564
105/2564
25 มิ.ย. 2564
400
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในรูปแบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564
104/2564
25 มิ.ย. 2564
399
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์โดยใช้ Google Apps for Education ระดับความรู้ขั้นสูง
100/2564
18 มิ.ย. 2564
398
แต่งตั้งคณะกรรมการแจกหนังสือแบบเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6
95/2564
16 มิ.ย. 2564
397
แต่งตั้งคณะกรรมการการจัด และแจกหนังสือแบบเรียน ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)
94/2564
14 มิ.ย. 2564
396
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ด้วยระบบออนไลน์
74/2564
31 พ.ค. 2564
395
แต่งตั้งคณะกรรมการการจัด แจกหนังสือแบบเรียน และจ่ายเงินค่าเครื่องแบบ อุปกรณ์การเรียน ปีการศึกษา 2564
73/2564
21 พ.ค. 2564
394
แก้ไขคำสั่งโรงเรียนหอวังที่ ๗๖/๒๕๖๔ เรื่องแต่งตั้งเวรรักษาการณ์โรงเรียนหอวัง
80/2564
2 มิ.ย. 2564
393
แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และหัวหน้างานแนะแนวโรงเรียนหอวัง
79/2564
1 มิ.ย. 2564
392
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้ม
77/2564
31 พ.ค. 2564
390
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมห้องสมุด ปีการศึกษา 2564
75/2564
31 พ.ค. 2564
389
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการโรงเรียนหอวัง ประจำเดือน มิถุนายน 2564
76/2564
31 พ.ค. 2564
388
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานร้านค้าสวัสดิการภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2564
an001/2564
18 พ.ค. 2564
387
แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าระดับชั้น หัวหน้าคณะนักเรียน และครูที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
66/2564
17 พ.ค. 2564
386
แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
72/2564
19 พ.ค. 2564
385
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจทานผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
71/2564
19 พ.ค. 2564
384
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564
70/2564
18 พ.ค. 2564
383
แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการทดสอบความสามารถพิเศษ เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564
69/2564
18 พ.ค. 2564
382
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดห้องเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
68/2564
18 พ.ค. 2564
381
แต่งตั้งคณะกรรมการรับคำร้องขอจัดสรรที่เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภท ในเขตพื้นที่บริการ ปีการศึกษา 2564
65/2564
17 พ.ค. 2564
380
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการโรงเรียนหอวัง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (เพิ่มเติม)
64/2564
17 พ.ค. 2564
379
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564
63/2564
13 พ.ค. 2564
378
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ทุกประเภท (เพิ่มเติม)
62/2564
13 พ.ค. 2564
377
แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564
61/2564
13 พ.ค. 2564
376
แก้ไขคำสั่งเพิ่มเติม เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการโรงเรียนหอวัง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (เฉพาะครูเวรกลางคืน)
58/2564
29 เม.ย. 2564
375
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการโรงเรียนหอวัง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
57/2564
23 เม.ย. 2564
374
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564
56/2564
22 เม.ย. 2564
373
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
50/2564
9 เม.ย. 2564
372
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564
48/2564
5 เม.ย. 2564
371
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำเอกสารหลักฐานระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) และประกาศนียบัตร (ปพ.2) ปีการศึกษา 2563
45/2564
1 เม.ย. 2564
370
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564
43/2564
31 มี.ค. 2564
369
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการโรงเรียนหอวัง ประจำเดือน เมษายน 2564
42/2564
31 มี.ค. 2564
368
แต่งตั้งคณะกรรมการต้อนรับคณะกรรมการบริหารสภา และประธานประจำสาขา สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย
38/2564
22 มี.ค. 2564
367
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5
39/2564
23 มี.ค. 2564
366
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน (กิจกรรมชื่่นชมผลงาน) ประจำปีการศึกษา 2563
35/2564
19 มี.ค. 2564
365
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษาโรงเรียนหอวัง ประจำปีการศึกษา 2563
29/2564
12 มี.ค. 2564
364
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) โรงเรียนหอวัง ปีการศึกษา 2564
28/2564
12 มี.ค. 2564
363
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
27/2564
12 มี.ค. 2564
362
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจทานผลการเรียน ปีการศึกษา 2561–2563 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
26/2564
12 มี.ค. 2564
361
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
25/2564
12 มี.ค. 2564
360
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
24/2564
10 มี.ค. 2564
359
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
21/2564
5 มี.ค. 2564
358
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่างระเบียบความประพฤตินักเรียน
32/2564
17 มี.ค. 2564
357
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการฝึกสมองประลองปัญญาทดลองสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนก่อนสอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
20/2564
4 มี.ค. 2564
356
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบธรรมศึกษาสนามหลวงธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก ประจำปีการศึกษา 2563
18/2564
3 มี.ค. 2564
355
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูจ้างสอนชาวต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2563
16/พ.ศ.
25 ก.พ. 2564
354
แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
11/2564
5 ก.พ. 2564
353
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการโรงเรียนหอวัง ด้วยเหตุพิเศษ (8 - 12 มี.ค.)
22/2564
5 มี.ค. 2564
352
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการโรงเรียนหอวัง ด้วยเหตุพิเศษ (1 - 5 มี.ค.)
17/2564
25 ก.พ. 2564
351
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการโรงเรียนหอวัง ด้วยเหตุพิเศษ (22 - 25 ก.พ.)
15/2564
19 ก.พ. 2564
350
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการโรงเรียนหอวัง ด้วยกรณีพิเศษ (วันตรุษจีน)
14/2564
10 ก.พ. 2564
349
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอนเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
13/2564
10 ก.พ. 2564
348
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำคู่มือนักเรียน ครูและผู้ปกครอง โรงเรียนหอวัง ประจำปีการศึกษา 2564
9/2564
29 ม.ค. 2564
347
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอนเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
8/2564
29 ม.ค. 2564
346
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเรียน ตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564
7/2564
29 ม.ค. 2564
345
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบรมให้ความรู้การสอนออนไลน์และการจัดทำแบบทดสอบออนไลน์
5/2564
15 ม.ค. 2564
344
คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการโรงเรียนหอวัง ด้วยเหตุพิเศษ (มกราคม)
1/2564
8 ม.ค. 2564
343
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการโรงเรียนหอวัง เนื่องจากเหตุพิเศษ
228/2563
30 ธ.ค. 2563
342
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการโรงเรียนหอวัง ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2564
227/2563
28 ธ.ค. 2563
341
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการโรงเรียนหอวัง เนื่องจากปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ
226/2563
22 ธ.ค. 2563
340
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเตรียมความพร้อมในการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เครือข่ายภาคกลางตอนบน
225/2563
21 ธ.ค. 2563
339
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการทุนการศึกษานักเรียน
224/2563
21 ธ.ค. 2563
338
แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
223/2563
18 ธ.ค. 2563
337
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี - โท - เอก ประจำปีการศึกษา 2563
222/2563
17 ธ.ค. 2563
336
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2563
221/2563
17 ธ.ค. 2563
335
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 สอวน. ประจำปีการศึกษา 2563
218/2563
15 ธ.ค. 2563
334
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาคณะนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
219/2563
15 ธ.ค. 2563
333
มอบหมายงานในหน้าที่พิเศษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
210/2563
1 ธ.ค. 2563
332
แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
216/2563
9 ธ.ค. 2563
331
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
214/2563
4 ธ.ค. 2563
330
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
213/2563
4 ธ.ค. 2563
329
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
211/2563
2 ธ.ค. 2563
328
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการอบรมวินัยข้าราชการครู โรงเรียนหอวัง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
207/2563
30 พ.ย. 2563
327
แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าระดับชั้น หัวหน้าคณะนักเรียน และครูที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
206/2563
24 พ.ย. 2563
326
แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมการรับบริจาคโลหิต ประจำปี 2563
204/2563
18 พ.ย. 2563
325
แต่งตั้งรองผู้อำนวยการโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงาน
202/2563
12 พ.ย. 2563
324
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจทานผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
203/2563
13 พ.ย. 2563
323
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการโรงเรียนหอวัง (แก้ไขเพิ่มเติม)
198/2563
5 พ.ย. 2563
322
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
197/2563
29 ต.ค. 2563
321
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการสอนเสริมแบบเข้ม ระหว่างปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (Gifted) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
196/2563
28 ต.ค. 2563
320
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
195/2563
22 ต.ค. 2563
319
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2563
194/พ.ศ.
22 ต.ค. 2563
318
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาตนเอง ตาม ว.21 (รุ่นที่ 1)
190/2563
7 ต.ค. 2563
317
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2563
177/2563
25 ก.ย. 2563
316
มอบหมายงานการสอนและภาระงานในกลุ่มงานแนะแนว ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
176/2563
25 ก.ย. 2563
315
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานในงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
175/2563
25 ก.ย. 2563
314
มอบหมายงานการสอนและภาระงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
174/2563
25 ก.ย. 2563
313
มอบหมายงานการสอนและภาระงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
173/2563
25 ก.ย. 2563
312
มอบหมายงานการสอนและภาระงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
172/2563
25 ก.ย. 2563
311
มอบหมายงานการสอนและภาระงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
171/2563
25 ก.ย. 2563
310
มอบหมายงานการสอนและภาระงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
170/2563
25 ก.ย. 2563
309
มอบหมายงานการสอนและภาระงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
169/2563
25 ก.ย. 2563
308
มอบหมายงานการสอนและภาระงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
168/2563
25 ก.ย. 2563
307
มอบหมายงานการสอนและภาระงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
167/2563
25 ก.ย. 2563
306
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี ๒๕๖๓
186/2563
30 ก.ย. 2563
305
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนหอวังอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 1 ร่วมกับโครงการพลังงานสัญจร สถาบันวิทยาการพลังงาน ปีการศึกษา 2563
189/2563
5 ต.ค. 2563
304
แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ทแทนรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
187/2563
1 ต.ค. 2563
303
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการโรงเรียนหอวัง ประจำเดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2563 (update 25/9/63 12.30 น.)
157/2563
8 ก.ย. 2563
302
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน โครงการวัยใสไร้ควัน ประจำปีการศึกษา 2563
164/2563
17 ก.ย. 2563
301
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว
161/2563
9 ก.ย. 2563
300
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้ม (Intensive) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2563
160/2563
9 ก.ย. 2563
299
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแสดงมุทิตาจิต ประจำปีงบประมาณ 2563
158/2563
8 ก.ย. 2563
298
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนในโครงการห้องเรียนดนตรี
156/2563
8 ก.ย. 2563
297
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
153/2563
31 ส.ค. 2563
296
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
155/2563
1 ก.ย. 2563
295
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2563
148/2563
28 ส.ค. 2563
294
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันคณิตศาสตร์ภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2563
147/2563
25 ส.ค. 2563
293
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมค่ายคณิตคิดสนุก ปีการศึกษา 2563
146/2563
25 ส.ค. 2563
292
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีเชิดชูเกียรติ “เพชรหอวัง” ปีการศึกษา 2562
145/2563
25 ส.ค. 2563
291
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
142/2563
25 ส.ค. 2563
290
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมและเลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น และระดับโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
144/2563
25 ส.ค. 2563
289
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
129/2563
7 ส.ค. 2563
288
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครอง และเลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน
126/2563
5 ส.ค. 2563
287
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย ปีการศึกษา 2563
138/2563
19 ส.ค. 2563
286
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดค่ายวิชาการส่งเสริมอัจฉริยภาพด้านภาษาไทย ปีการศึกษา 2563
137/2563
19 ส.ค. 2563
285
มอบหมายงานในหน้าที่พิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
123/2563
3 ส.ค. 2563
284
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานในการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
132/2563
14 ส.ค. 2563
283
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินรับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
120/2563
29 ก.ค. 2563
282
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการและปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
116/2563
20 ก.ค. 2563
281
คำสั่งจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563
117/2563
21 ก.ค. 2563
280
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย ประจำปีการศึกษา 2563
118/2563
21 ก.ค. 2563
279
แต่งตั้งครูเวรปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักเรียนประจำวัน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
111/2563
30 มิ.ย. 2563
278
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการโรงเรียนหอวัง ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2563
110/2563
30 มิ.ย. 2563
277
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่าอุปกรณ์การเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
112/2563
2 ก.ค. 2563
275
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมนักเรียนใหม่ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 ด้วยระบบออนไลน์
105/2563
18 มิ.ย. 2563
274
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นศึกษา โรงเรียนหอวัง
104/2563
17 มิ.ย. 2563
273
แต่งตั้งคณะกรรมการให้บริการอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนหอวัง ประจำปีการศึกษา 2563
101/2563
12 มิ.ย. 2563
272
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดที่เรียนให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563
102/2563
12 มิ.ย. 2563
271
แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
98/2563
9 มิ.ย. 2563
270
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดอบรมการใช้งาน Interactive TV สำหรับครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (Gifted)
99/2563
11 มิ.ย. 2563
269
แต่งตั้งครูเข้าร่วมอบรมการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
96/2563
29 พ.ค. 2563
268
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการทดสอบความสามารถพิเศษ เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563
92/2563
27 พ.ค. 2563
267
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีการศึกษา 2563
93/2563
28 พ.ค. 2563
266
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการโรงเรียนหอวัง (เพิ่มเติม) ด้วยเหตุพิเศษ
94/2563
28 พ.ค. 2563
265
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคุมสอบนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563
90/2563
21 พ.ค. 2563
264
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคุมสอบนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (ดนตรี) ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)
89/2563
21 พ.ค. 2563
263
แต่งตั้งหัวหน้าระดับชั้นเรียน และครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
88/2563
20 พ.ค. 2563
262
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประเภทห้องเรียนพิเศษ (ดนตรี)
83/2563
30 เม.ย. 2563
261
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประเภทห้องเรียนพิเศษ (ดนตรี)
82/2563
30 เม.ย. 2563
260
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2563
79/2563
20 เม.ย. 2563
259
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการโรงเรียนหอวัง (เพิ่มเติม) ด้วยเหตุพิเศษ
80/2563
24 เม.ย. 2563
258
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการโรงเรียนหอวังด้วยเหตุพิเศษ
64/2563
18 มี.ค. 2563
257
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการโรงเรียนหอวัง ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2563
63/พ.ศ.
18 มี.ค. 2563
256
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
62/2563
16 มี.ค. 2563
255
แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
61/2563
13 มี.ค. 2563
254
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก นักเรียนเพื่อเข้ารับการอบรมโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ประจำปี พ.ศ. 2563
51/2563
3 มี.ค. 2563
253
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปี ของสถานศึกษาโรงเรียนหอวัง ประจำปีการศึกษา 2562
46/2563
28 ก.พ. 2563
252
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจทานผลการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
49/2563
3 มี.ค. 2563
251
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคุมสอบนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563
48/2563
3 มี.ค. 2563
250
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำประกาศ และรับรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
47/2563
2 มี.ค. 2563
249
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการสอนเสริมแบบเข้มระหว่างปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (Gifted) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 4 และ 5
43/2563
26 ก.พ. 2562
248
แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และหัวหน้าหน่วยพัสดุ
44/2563
27 ก.พ. 2563
247
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดค่ายวิชาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2562
42/2563
25 ก.พ. 2563
246
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนหอวัง ปีการศึกษา 2563
37/2563
21 ก.พ. 2563
245
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English for Gifted) สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (Gifted) ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
36/2563
21 ก.พ. 2563
244
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) โรงเรียนหอวัง ปีการศึกษา 2563
34/2563
19 ก.พ. 2563
243
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (แก้ไขเพิ่มเติม)
35/2563
20 ก.พ. 2563
242
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562
33/2563
18 ก.พ. 2563
241
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 5
32/2563
18 ก.พ. 2563
240
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประภทห้องเรียนพิเศษ
30/2563
14 ก.พ. 2563
239
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
29/2563
11 ก.พ. 2563
238
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีมอบโล่และเกียรติบัตร "เพชรบัวพระเกี้ยว" ประจำปีการศึกษา 2563
28/2563
7 ก.พ. 2563
237
มอบหมายงานในหน้าที่พิเศษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
1/2563
2 ม.ค. 2563
236
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนและประธานคณะสี ปีการศึกษา 2563
21/2563
30 ม.ค. 2563
235
แต่งตั้งคณะกรรมการต้อนรับสมาคมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประเทศไทย (จังหวัดขอนแก่น)
20/2563
28 ม.ค. 2563
234
แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
12/2563
13 ม.ค. 2563
233
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดงาน วันมาฆบูชา ปี 2563
19/2563
28 ม.ค. 2563
232
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินรับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
17/2563
21 ม.ค. 2563
231
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
15/2563
24 ม.ค. 2563
230
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันตรุษจีน ปีการศึกษา 2562
14/2563
17 ม.ค. 2563
229
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจทานผลการเรียน ปีการศึกษา 2560 - 2562 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
10/2563
13 ม.ค. 2563
228
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (Gifted) ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 4 และ 5
9/2563
13 ม.ค. 2563
227
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสื่อสัมพันธ์บ้าน - โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
๓๓๘/2562
25 ธ.ค. 2562
226
แต่งตั้งคณะคณะกรรมการจัดงาน “วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนหอวัง” ปี 2563
3/2563
6 ม.ค. 2563
225
แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ - เนตรนารี อยู่ค่ายพักแรมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2/2563
6 ม.ค. 2563
224
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีมอบโล่และเกียรติบัตร "บุคลากรดีเด่น" ประจำปีการศึกษา 2562
336/2562
26 ธ.ค. 2562
223
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมในวันขึ้นปีใหม่ และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
335/2562
26 ธ.ค. 2562
222
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน "Horwang Colorful Night 2020"
337/2562
25 ธ.ค. 2562
221
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการโรงเรียนหอวัง
334/2562
25 ธ.ค. 2562
220
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมการต้อนรับผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
331/2562
9 ธ.ค. 2562
219
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
333/2562
16 ธ.ค. 2562
218
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันคริสต์มาส ปีการศึกษา 2562
332/2562
13 ธ.ค. 2562
217
แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
329/2562
29 พ.ย. 2562
216
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอนเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
330/2562
3 ธ.ค. 2562
215
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการโรงเรียนหอวัง (วันหยุดราชการเพิ่มกรณีพิเศษ)
325/2562
26 พ.ย. 2562
214
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562
323/2562
26 พ.ย. 2562
213
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562
328/2562
28 พ.ย. 2562
212
แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ - เนตรนารี อยู่ค่ายพักแรมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
326/2562
26 พ.ย. 2562
211
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนและสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
324/2562
26 พ.ย. 2562
210
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมทัศนศึกษา และกิจกรรมจิตอาสา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
322/2562
22 พ.ย. 2562
209
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเรียนเสริมแบบเข้มวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)
320/2562
15 พ.ย. 2562
208
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาคณะนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
319/2562
15 พ.ย. 2562
207
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
318/2562
14 พ.ย. 2562
206
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเรียนเสริมแบบเข้มวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
317/2562
14 พ.ย. 2562
205
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษโดยใช้แบบทดสอบเทียบเคียงมาตรฐานสากล สำหรับนักเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้ม (Intensive) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
315/2562
12 พ.ย. 2562
204
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม English Day by Day
314/2562
12 พ.ย. 2562
203
แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารี อยู่ค่ายพักแรมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
313/2562
11 พ.ย. 2562
202
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมสอนเสริมความรู้แบบเข้ม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (Gifted)
309/2562
7 พ.ย. 2562
201
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2562
306/2562
6 พ.ย. 2562
200
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันการแสดงวิทยาศาสตร์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
302/2562
25 ต.ค. 2562
198
แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักเรียนประจำวัน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
311/2562
8 พ.ย. 2562
197
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้และศูนย์การเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562
236/2562
22 ส.ค. 2562
196
แต่งตั้งครูเวรปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักเรียนงานแข่งขันกีฬาคณะนักเรียนช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
293/2562
2 ต.ค. 2562
195
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
289/2562
30 ก.ย. 2562
194
แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูลการรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู รายปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒
276/2562
19 ก.ย. 2562
193
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการโรงเรียนหอวัง
286/2562
27 ก.ย. 2562
192
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
273/2562
19 ก.ย. 2562
191
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจทานผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
283/2562
26 ก.ย. 2562
190
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายใน โรงเรียนหอวัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
284/2562
26 ก.ย. 2562
189
แต่งตั้งวิทยากรพิเศษสอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
281/2562
24 ก.ย. 2562
188
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมค่ายวัยใสลูกหอวังสร้างวินัย
278/2562
20 ก.ย. 2562
187
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Geogebra โปรแกรมคณิตศาสตร์พลวัต ปีการศึกษา 2562
268/2562
17 ก.ย. 2562
186
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมค่าย 1 สอวน. วิชาชีววิทยา และวิชาเคมี ศูนย์โรงเรียนหอวัง ปีการศึกษา 2562
266/2562
17 ก.ย. 2562
185
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการสอนเสริมแบบเข้มก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (Gifted)
267/2562
17 ก.ย. 2562
184
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการศึกษาดูงานของข้าราชการครูและบุคลากร ณ จังหวัดตราด ปีการศึกษา ๒๕๖๒
262/2562
12 ก.ย. 2562
183
แต่งตั้งคณะกรรมการการวัดและประเมินผลการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
264/2562
12 ก.ย. 2562
182
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
259/2562
10 ก.ย. 2562
181
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2562
256/2562
04 ก.ย.2562
180
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะชีวิต
247/2562
26 ส.ค.2562
179
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "สืบสานสายใย หัวใจสีแดง 2562"
245/2562
26 ส.ค.2562
178
แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อรับการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาของโรงเรียนแบบบูรณาการ ประเด็นการนิเทศตามนโยบาย จุดเน้น และการนิเทศโดยให้โรงเรียนเป็นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
251/2562
28 ส.ค.2562
177
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแสดงกตเวทิตาจิต ประจำปีงบประมาณ 2562
249/2562
26 ส.ค.2562
176
แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่เวรประจำห้องกิจการนักเรียน
235/2562
22 ส.ค.2562
175
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (Gifted) ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย
232/2562
20 ส.ค.2562
174
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2562
228/2562
16 ส.ค.2562
173
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)โรงเรียนหอวัง
226/2562
15 ส.ค.2562
172
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนหอวัง ประจำปีการศึกษา 2562
224/2562
15 ส.ค.2562
171
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมเรียนเสริมแบบเข้มก่อนสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (Gifted)
223/2562
15 ส.ค.2562
170
แต่งตั้งครูที่ปรึกษาและครูประจำคณะนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)
222/2562
14 ส.ค.2562
169
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม "เรียนรู้ ทำได้ ขายเป็น ครั้งที่ 20" และการเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ ประจำปีการศึกษา 2562
220/2562
13 ส.ค.2562
168
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย
219/2562
13 ส.ค.2562
167
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมเพชรภาษาไทยนักเรียน
218/2562
13 ส.ค.2562
166
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแสดงคอนเสิร์ตร้องเล่นเต้นรำ
217/2562
09 ส.ค.2562
165
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนา อบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกลุ่มบริหารวิชาการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานสากล ประจำปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครราชสีมา
216/2562
09 ส.ค.2562
164
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสื่อสัมพันธ์บ้าน-โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
203/2562
23 ก.ค.2562
163
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมมารยาทงามตามวัฒนธรรมไทย ประจำปึการศึกษา 2562
215/2562
05 ส.ค.2562
162
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานในการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
213/2562
31 ก.ค.2562
161
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
214/2562
31 ก.ค.2562
160
มอบหมายงานการสอนและภาระงานในงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2562
197/2562
18 ก.ค.2562
159
มอบหมายงานการสอนและภาระงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
191/2562
11 ก.ค.2562
158
มอบหมายงานการสอนและภาระงานในกลุ่มงานแนะแนว ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
190/2562
11 ก.ค.2562
157
มอบหมายงานการสอนและภาระงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
189/2562
11 ก.ค.2562
156
มอบหมายงานการสอนและภาระงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
188/2562
11 ก.ค.2562
155
มอบหมายงานการสอนและภาระงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
183/2562
05 ก.ค.2562
154
มอบหมายงานการสอนและภาระงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
182/2562
05 ก.ค.2562
153
มอบหมายงานการสอนและภาระงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
181/2562
05 ก.ค.2562
152
มอบหมายงานการสอนและภาระงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
180/2562
05 ก.ค.2562
151
มอบหมายงานการสอนและภาระงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
179/2562
05 ก.ค.2562
150
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้ม (Intensive) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2562
211/2562
26 ก.ค.2562
149
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการโรงเรียนหอวัง
207/2562
25 ก.ค.2562
148
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีเชิดชูเกียรติ "เพชรหอวัง"
209/2562
25 ก.ค.2562
147
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
205/2562
24 ก.ค.2562
146
แต่งตั้งคณะกรรมการแข่งขันคณิตศาสตร์ภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2562
204/2562
23 ก.ค.2562
145
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานสวัสดิการร้านค้าศูนย์อาหารและร้านค้าสวัสดิการ ประจำปี 2562
an001/2562
15 ก.ค.2562
144
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมการต้อนรับผู้บริหารของสหวิทยาเขตประโคนชัย
201/2562
22 ก.ค.2562
143
แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อรับการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการส่วนกลาง
200/2562
22 ก.ค.2562
142
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
195/2562
15 ก.ค.2562
141
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารทั่วไป ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
171/2562
28 มิ.ย.2562
140
แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมการรับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562
187/2562
10 ก.ค.2562
139
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562
185/2562
09 ก.ค.2562
138
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2562
178/2562
04 ก.ค.2562
137
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมค่ายคณิตคิดสนุก ปีการศึกษา 2562
186/2562
09 ก.ค.2562
136
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียนและวันอาเซียน "52 ปีอาเชียนประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียน" ประจำปีการศึกษา 2562
184/2562
09 ก.ค.2562
135
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "สัปดาห์ห้องสมุด"
176/2562
04 ก.ค.2562
134
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ การแข่งขันตอบปัญหาสังคมศึกษาระดับขั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6 ปีการศึกษา 2562
177/2562
04 ก.ค.2562
133
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงบประมาณ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
172/2562
28 มิ.ย.2562
132
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
173/2562
28 มิ.ย.2562
131
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
174/2562
28 มิ.ย.2562
130
แต่งตั้งครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
169/2562
28 มิ.ย.2562
129
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานและผู้ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ปีการศึกษา 2562
170/2562
28 มิ.ย.2562
128
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดพิธีสาธิตการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562
175/2562
28 มิ.ย.2562
127
ยกเลิกประกาศสวัสดิการโรงเรียนหอวัง เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการสวัสดิการภายในโรงเรียน
cancel001/2562
28 มิ.ย.2562
126
ยกเลิกประกาศสวัสดิการโรงเรียนหอวัง เรื่อง งานศูนย์อาหารและร้านค้าสวัสดิการ
cancel002/2562
28 มิ.ย.2562
125
แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนหอวัง ประจำปีการศึกษา 2562
an002/2562
26 มิ.ย.2562
124
แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยนักเรียนนอกเวลาราชการ ปีการศึกษา 2562
168/2562
26 มิ.ย.2562
123
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2562
167/2562
26 มิ.ย.2562
122
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่
165/2562
20 มิ.ย.2562
121
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมรณรงค์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562
161/2562
18 มิ.ย.2562
120
แต่งตั้งคณะกรรมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์สหวิทยาเขตรัชโยธิน ครั้งที่ 1
162/2562
18 มิ.ย.2562
119
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562
163/2562
19 มิ.ย.2562
118
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
159/2562
13 มิ.ย.2562
117
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดอบรมการใช้งาน Interactive Board สำหรับครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (Gifted)
157/2562
12 มิ.ย.2562
116
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
156/2562
11 มิ.ย.2562
115
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเรียนซ้ำรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
155/2562
11 มิ.ย.2562
114
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีทำบุญตั้งเสาธงใหม่
154/2562
07 มิ.ย.2562
113
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
144/2562
07 มิ.ย.2562
112
แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักเรียนประจำวันภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
152/2562
07 มิ.ย.2562
111
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียนเสริมภาษาต่างประเทศโดยครูชาวต่างประเทศฯ (เพิ่มเติม)
151/2562
06 มิ.ย.2562
110
คู่มือ การประเมินให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
manual-teacher/2562
06 มิ.ย.2562
109
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมเลือกตั้ง คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น และระดับโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
143/2562
06 มิ.ย.2562
108
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนหอวัง
147/2562
06 มิ.ย.2562
107
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียนเสริมภาษาต่างประเทศโดยครูชาวต่างประเทศฯ
146/2562
06 มิ.ย.2562
106
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเรียนเสริมแบบเข้มวันเสาร์
145/2562
06 มิ.ย.2562
105
แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยงนิสิตนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
142/2562
31 พ.ค.2562
104
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
140/2562
30 พ.ค.2562
103
แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ครูแกนนำพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้รุ่น "แม่ไก่"
138/2562
30 พ.ค.2562
102
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562
134/2562
28 พ.ค.2562
101
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมรณรงค์ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2562
133/2562
27 พ.ค.2562
100
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย ประจำปีการศึกษา 2562
130/2562
23 พ.ค.2562
99
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการโรงเรียนหอวัง
128/2562
22 พ.ค.2562
98
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสื่อสัมพันธ์บ้าน-โรงเรียน รอบเพิ่มเติม
129/2562
23 พ.ค.2562
97
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอนซ่อมเสริม
127/2562
17 พ.ค.2562
96
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปฏิบัติการสอนกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2562
125/2562
08 พ.ค.2562
95
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนหอวัง ประจำปีการศึกษา 2562
123/2562
16 พ.ค.2562
94
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเพยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา 2562
117/2562
08 พ.ค.2562
93
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมปฏิบัติการ "การจัดการเรียนรู้สู่การศึกษา-4.0"
119/2562
08 พ.ค.2562
92
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร โรงเรียนหอวัง
114/2562
01 พ.ค.2562
91
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการสื่อสัมพันธ์บ้าน-โรงเรียน และเลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ปีการศึกษา 2562
113/2562
01 พ.ค.2562
90
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมนักเรียนใหม่ และเลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
112/2562
01 พ.ค.2562
89
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมนักเรียนใหม่ และเลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
111/2562
01 พ.ค.2562
88
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562์
104/2562
30 เม.ย.2562
87
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฝึกซ้อม "วงมหาดุริยางค์ไทยเฉลิมพระเกียรติ"
103/2562
30 เม.ย.2562
86
แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หัวหน้างานแนะแนวโรงเรียนหอวัง และหัวหน้างานคอมพิวเตอร์
101/2562
22 เม.ย.2562
85
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562
100/2562
17 เม.ย.2562
84
แต่งตั้งหัวหน้าระดับชั้น หัวหน้าคณะนักเรียน และครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
97/2562
09 เม.ย.2562
83
แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้ม (Intensive) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
98/2562
10 เม.ย.2562
82
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม "พิธีรดน้ำดำหัว" เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์
90/2562
29 มี.ค.2562
81
แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
96/2562
29 มี.ค.2562
80
ประกาศโรงเรียนหอวัง คณะกรรมการมอบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ปพ.1)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
91/2562
29 มี.ค.2562
79
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-4 ปีการศึกษา 2562
89/2562
29 มี.ค.2562
78
ประกาศโรงเรียนหอวัง หลักเกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือกหัวหน้าระดับชั้น หัวหน้าคณะนักเรียน และครูที่ปรึกษา โรงเรียนหอวัง
an-004/2562
27 มี.ค.2562
77
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการ สอนเสริมแบบเข้ม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 สำหรับห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (Gifted)
77/2562
26 มี.ค.2562
76
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำประกาศและรับรายงานตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (ดนตรี) เพิ่มเติม
84/2562
27 มี.ค.2562
75
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำประกาศและรับรายงานตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ประเภทห้องเรียนปกติ
83/2562
27 มี.ค.2562
74
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษดนตรี ปีการศึกษา 2562
78/2562
26 มี.ค.2562
73
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำประกาศรายชื่อ และรับรายงานตัวนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา นาฏศิลป์ และทัศนศิลป์ ปีการศึกษา 2562
75/2562
25 มี.ค.2562
72
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมปลอด 0, ร, มส และมผ ปีการศึกษา 2561
68/2562
20 มี.ค.2562
71
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (ดนตรี)
71/2562
21 มี.ค.2562
70
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562 ทุกประเภท (เพิ่มเติม)
69/2562
21 มี.ค.2562
69
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการโรงเรียนหอวัง
67/2562
19 มี.ค.2562
68
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล ปีการศึกษา 2561
334/2561
28 ธ.ค.2561
67
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
62/2562
15 มี.ค.2562
66
แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
61/2562
13 มี.ค.2562
65
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำประกาศและดำเนินการรับรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) ปีการศึกษา 2562
59/2562
11 มี.ค.2562
64
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำประกาศและรับรายงานตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
54/2562
05 มี.ค.2562
63
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
55/2562
05 มี.ค.2562
62
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจทานผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
51/2562
04 มี.ค.2562
61
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคุมสอบนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562
52/2562
04 มี.ค.2562
60
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
332/2561
28 ธ.ค.2561
59
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน (กิจกรรมชื่นชมผลงาน) ประจำปีการศึกษา 2561
49/2562
27 ก.พ.2562
58
แต่งตั้งตั้งคณะกรรมการให้บริการอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนหอวัง ประจำปีการศึกษา 2562
50/2562
28 ก.พ.2562
57
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนห้องเรียน Intensive ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
47/2562
26 ก.พ.2562
56
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนห้องเรียน Intensive ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
46/2562
26 ก.พ.2562
55
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนห้องเรียน Intensive ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5
45/2562
26 ก.พ.2562
54
ประกาศโรงเรียนหอวัง เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้ากิจกรรมแนะแนว และหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2562
an-005/2562
18 ก.พ.2562
53
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
43/2562
21 ก.พ.2562
52
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English for Gifted) สำหรับนักเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (Gifted) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2561
39/2562
20 ก.พ.2562
51
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
38/2562
18 ก.พ.2562
50
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการสื่อสัมพันธ์บ้าน-โรงเรียน รอบเพิ่มเติม และการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนหอวัง ประจำปี 2561
36/2562
14 ก.พ.2562
49
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
35/2562
14 ก.พ.2562
48
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงบประมาณ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
333/2561
28 ธ.ค.2561
47
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (Gifted) ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
32/2562
08 ก.พ.2562
46
แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม เดิน - วิ่ง สามัคคีน้องพี่หอวัง ครั้งที่ 2
31/2562
08 ก.พ.2562
45
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
29/2562
07 ก.พ.2562
44
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา
28/2562
07 ก.พ.2562
43
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเรียน พิจารณากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและติดตามควบคุมและกำกับภายในโรงเรียนตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
20/2562
22 ม.ค.2562
42
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
25/2562
27 ม.ค.2562
41
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหอวัง ปีการศึกษา 2562
24/2562
27 ม.ค.2562
40
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการฝึกสมองประลองปัญญาทดลองสอบเพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนก่อนสอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
23/2562
25 ม.ค.2562
39
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนและประธานคณะสี
21/2562
22 ม.ค.2562
38
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารทั่วไป ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
335/2561
28 ธ.ค.2561
37
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมเรียนเสริมแบบเข้มก่อนสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (Gifted)
19/2562
21 ม.ค.2562
36
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ให้บริการเครื่องแบบนักเรียน และอุปกรณ์การเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
18/2562
21 ม.ค.2562
35
แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
14/2562
11 ม.ค.2562
34
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
16/2562
14 ม.ค.2562
33
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
9/2562
09 ม.ค.2562
32
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการโรงเรียนพี่ - โรงเรียนน้องตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
12/2562
09 ม.ค.2562
31
แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ - เนตรนารี อยู่ค่ายพักแรมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
11/2562
09 ม.ค.2562
30
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสื่อสัมพันธ์บ้าน-โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
337/2561
28 ธ.ค.2561
29
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้น ม.6
8/2562
08 ม.ค.2562
28
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้น ม.5
7/2562
08 ม.ค.2562
27
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้น ม.4
6/2562
08 ม.ค.2562
26
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิธีมอบโล่และเกียรติบัตร "บุคลากรดีเด่น" โรงเรียนหอวัง ประจำปีการศึกษา 2561
4/2562
07 ม.ค.2562
25
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนหอวัง เปิดโลกวิชาการ "Horwang 4.0"
2/2562
04 ม.ค.2562
24
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของครูชาวต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561
1/2562
04 ม.ค.2562
23
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
331/2561
02 ม.ค.2562
22
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมกีฬาคุรุสัมพันธ์สามัคคีเพื่อนพ้องน้องพี่หอวัง ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561
317/2561
21 ธ.ค.2561
21
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "ร้อยดวงใจสายสัมพันธ์ สุขสันต์ Colourful'2019"
38/2561
28 ธ.ค.2561
20
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจทานผลการเรียน ปีการศึกษา 2559-2561 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
300/2561
28 พ.ย.2561
19
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนรับรางวัล "เพชรบัวพระเกี้ยว" ประจำปีการศึกษา 2561
316/2561
21 ธ.ค.2561
18
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
315/2561
20 ธ.ค.2561
17
แต่งตั้งคณะกรรมการการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นโรงเรียนหอวัง ประจำปีการศึกษา 2561
312/2561
18 ธ.ค.2561
16
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานปีใหม่และวันเด็ก ประจำปี 2562
310/2561
18 ธ.ค.2561
15
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันคริสต์มาส ปีการศึกษา 2561
309/2561
13 ธ.ค.2561
14
แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักเรียนงานแข่งขันกีฬาคณะนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
303/2561
28 พ.ย.2561
13
แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมการรับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
299/2561
28 พ.ย.2561
12
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการโรงเรียนหอวัง
298/2561
28 พ.ย.2561
11
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2561
297/2561
26 พ.ย.2561
10
แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ - เนตรนารี อยู่ค่ายพักแรม และทัศนศึกษา ระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 3
295/2561
26 พ.ย.2561
9
แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ - เนตรนารี อยู่ค่ายพักแรม และทัศนศึกษา ระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 2
294/2561
26 พ.ย.2561
8
แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักเรียนประจำวัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
293/2561
22 พ.ย.2561
7
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"
290/2561
14 พ.ย.2561
6
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาคณะนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
292/2561
20 พ.ย.2561
5
คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561 ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
spm300/2561
09 พ.ย.2561
4
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561
287/2561
08 พ.ย.2561
3
คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561 ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
spm296/2561
07 พ.ย.2561
2
แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงานจัดประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561
282/2561
06 พ.ย.2561
1
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันการแสดงวิทยาศาสตร์งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561
281/2561
06 พ.ย.2561
 
     
     
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย :  งานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี โรงเรียนหอวัง