== สำหรับเจ้าหน้าที่ ==  
 
  password  :     
 
     

 

ที่ เรื่อง คำสั่งที่ ลงวันที่ ดูรายละเอียด
847
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรม วันคริสต์มาส ปีการศึกษา 2566
265/2566
29 พ.ย. 2566
846
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการโรงเรียนหอวัง ประจำเดือน ธันวาคม 2566
267/2566
30 พ.ย. 2566
845
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566
263/2566
28 พ.ย. 2566
844
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการวิเคราะห์ ตัวชี้วัดระหว่างทางและตัวชี้วัดปลายทาง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
260/2566
24 พ.ย. 2566
843
แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักเรียนงานแข่งขันกีฬาคณะนักเรียน ปีการศึกษา 2566
258/2566
22 พ.ย. 2566
842
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน กีฬาคณะนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
256/2566
15 พ.ย. 2566
841
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรม สอนเสริมความรู้แบบเข้ม ก่อนสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (Gifted)
254/2566
15 พ.ย. 2566
840
แต่งตั้งครูที่ปรึกษา และครูประจำคณะสี นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
252/2566
14 พ.ย. 2566
839
แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักเรียนประจำวัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
251/2566
14 พ.ย. 2566
838
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกวดแข่งขัน สุนทรพจน์นานาชาติ หัวข้อ “Discipline in Education: Its Role in Creating an Upright School” ประจำปีงบประมาณ 2567
249/2566
13 พ.ย. 2566
837
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม “ต้นกล้าแห่งความดี” ประจำปีงบประมาณ 2567
248/2566
10 พ.ย. 2566
836
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ วัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบทดสอบเทียบเคียงมาตรฐานสากล (CEFR) สำหรับนักเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้ม (Intensive) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
246/2566
8 พ.ย. 2566
835
แต่งตั้งครูที่ปรึกษา และครูประจำคณะสี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
247/2566
8 พ.ย. 2566
834
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการโรงเรียนหอวัง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
240/2566
30 ต.ค. 2566
833
แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หัวหน้างานแนะแนว และหัวหน้างานโครงการห้องเรียนพิเศษ
229/2566
29 ก.ย. 2566
832
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการค่ายพัฒนาบุคลิกภาพคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2566
227/2566
27 ก.ย. 2566
831
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรม ค่ายวิชาการภายในโรงเรียน ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (Gifted) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
225/2566
26 ก.ย. 2566
830
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2566
218/2566
21 ก.ย. 2566
829
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการโรงเรียนหอวัง ประจำเดือน ตุลาคม 2566
222/2566
22 ก.ย. 2566
828
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรม ค่ายนักคิด ปีการศึกษา 2566 สำหรับนักเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ เทคโนโลยี (Gifted)
217/2566
21 ก.ย. 2566
827
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ "งานเกษียณอายุราชการ ปี 2566"
201/2566
30 ส.ค. 2566
826
แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนสีตบุตรบำรุง และโรงเรียนดนตรีกิตติภาภรณ์
212/2566
11 ก.ย. 2566
825
แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการต้อนรับ คณะศึกษาดูงานโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
211/2566
11 ก.ย. 2566
824
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
209/2566
6 ก.ย. 2566
823
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
208/2566
6 ก.ย. 2566
822
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรม ค่าย 1 สอวน. วิชาชีววิทยา และวิชาเคมี ศูนย์โรงเรียนหอวัง ปีการศึกษา 2566
207/2566
6 ก.ย. 2566
821
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแสดงมุทิตาจิต "สืบสาน สายใย หัวใจสีแดง 2566" ประจำปีงบประมาณ 2566
206/2566
5 ก.ย. 2566
820
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการโรงเรียนหอวัง ประจำเดือน กันยายน 2566
200/2566
30 ส.ค. 2566
819
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
199/2566
29 ส.ค. 2566
818
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานของข้่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2566 - 30 กันยายน 2566)
188/2566
15 ส.ค. 2566
817
แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการต้อนรับ คณะศึกษาดูงานโรงเรียนเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
194/2566
24 ส.ค. 2566
816
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2566
196/2566
25 ส.ค. 2566
815
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
195/2566
25 ส.ค. 2566
814
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดอบรม เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนานวัตกรรม การเรียนรู้เชิงรุกด้วยกระบวนการคิดออกแบบ (Design Thinking Process)”
192/2566
23 ส.ค. 2566
813
แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยง นิสิตนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
191/2566
18 ส.ค. 2566
812
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม การบรรยายสร้างความรู้แกนนำต้นกล้าความดี “ขยะทองคำ เปลี่ยนเป็นเงินตรา รักษาสิ่งแวดล้อม” ประจำปีการศึกษา 2566
190/2566
18 ส.ค. 2566
811
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรม “เรียนรู้ สู่อาชีพ” และการเสนอผลงาน การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ ประจำปีการศึกษา 2566
185/2566
11 ส.ค. 2566
810
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเนื่องใน วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2566
186/2566
11 ส.ค. 2566
809
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบประเมินและ พัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ปีการศึกษา 2566
184/2566
10 ส.ค. 2566
808
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรม DIP02 X EEC Automation Park สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษนวัตกรรมดิจิทัล ปีการศึกษา 2566
182/2566
9 ส.ค. 2566
807
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566
183/2566
9 ส.ค. 2566
806
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอนเสริม กิจกรรมเรียนเสริมเติมเต็มความรู้มุ่งสู่มหาวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 ช่วงที่ 1 เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ TGAT/TPAT
181/2566
4 ส.ค. 2566
805
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ประจำปีการศึกษา 2566
178/2566
27 ก.ค. 2566
804
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการและปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
179/2566
3 ส.ค. 2566
803
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม สัปดาห์อาเซียน ปีการศึกษา 2566 “ความแตกต่างเป็นเรื่องธรรมดา Difference Is Normal”
176/2566
26 ก.ค. 2566
802
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2566
175/2566
26 ก.ค. 2566
801
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปฏิบัติการสอน กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ปีการศึกษา 2566
174/2566
26 ก.ค. 2566
800
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์ ปีการศึกษา 2566
173/2566
26 ก.ค. 2566
799
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมการต้อนรับ คณะครูโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
172/2566
25 ก.ค. 2566
798
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2566
162/2566
20 ก.ค. 2566
797
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการโรงเรียนหอวัง ประจำเดือน สิงหาคม 2566
177/2566
27 ก.ค. 2566
796
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการระบบ School Health Hero ปีการศึกษา 2566
171/2566
25 ก.ค. 2566
795
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
168/2566
24 ก.ค. 2566
794
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566
167/2566
24 ก.ค. 2566
793
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรม สอนเสริมความรู้แบบเข้มก่อนสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 สําหรับนักเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ เทคโนโลยี (Gifted)
165/2566
21 ก.ค. 2566
792
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2566
166/2566
21 ก.ค. 2566
791
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศึกษาดูงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023) ของนักเรียนห้องเรียนโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (สสวท.)
164/2566
21 ก.ค. 2566
790
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรม ทัศนศึกษา DIP01 : I Believe I Can Fly สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้องเรียนพิเศษนวัตกรรมดิจิทัล ปีการศึกษา 2566
163/2566
20 ก.ค. 2566
788
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อเก็บข้อมูล สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสถานศึกษา (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ด้านการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ 2566
161/2566
19 ก.ค. 2566
787
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม “ต้นกล้าความดี” ประจำปีการศึกษา 2566
160/2566
19 ก.ค. 2566
786
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขัน คณิตศาสตร์ภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2566
159/2566
17 ก.ค. 2566
785
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรม ค่ายคณิตคิดสนุก ปีการศึกษา 2566
158/2566
17 ก.ค. 2566
784
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ STEM & Robotics Camp
157/2566
17 ก.ค. 2566
783
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริม และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
156/2566
14 ก.ค. 2566
782
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเตรียมต้อนรับ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
154/2566
13 ก.ค. 2566
781
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมอบรางวัล เชิดชูเกียรติ “เพชรหอวัง” ปีการศึกษา 2565
153/2566
12 ก.ค. 2566
780
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (Integrity and Transparency Assessment : ITA) รูปแบบ Online ประจำปีงบประมาณ 2566
151/2566
10 ก.ค. 2566
779
แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้งาน ระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปีการศึกษา 2566
147/2566
3 ก.ค. 2566
778
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการโรงเรียนสุขใจ ปลอดภัยโรคซึมเศร้า
152/2566
10 ก.ค. 2566
777
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
149/2566
4 ก.ค. 2566
775
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานในงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
146/2566
4 ก.ค. 2566
774
มอบหมายงานในหน้าที่พิเศษ ปีการศึกษา 2566
99/2566
22 พ.ค. 2566
773
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม การแลกเปลี่ยนทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมไทย - เกาหลี
145/2566
30 มิ.ย. 2566
772
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรม วันทานาบาตะ ปีการศึกษา 2566
144/2566
30 มิ.ย. 2566
771
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม “ธนาคารความดี” ประจำปีงบประมาณ 2566
143/2566
30 มิ.ย. 2566
770
แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมรับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
142/2566
29 มิ.ย. 2566
769
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการโรงเรียนหอวัง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566
141/2566
28 มิ.ย. 2566
768
มอบหมายงานการสอนและภาระงานในกลุ่มงานแนะแนว ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
140/2566
26 มิ.ย. 2566
767
มอบหมายงานการสอนและภาระงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
139/2566
26 มิ.ย. 2566
766
มอบหมายงานการสอนและภาระงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
138/2566
26 มิ.ย. 2566
765
มอบหมายงานการสอน และภาระงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
137/2566
26 มิ.ย. 2566
764
มอบหมายงานการสอน และภาระงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
136/2566
26 มิ.ย. 2566
763
มอบหมายงานการสอนและภาระงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
135/2566
26 มิ.ย. 2566
762
มอบหมายงานการสอนและภาระงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
134/2566
26 มิ.ย. 2566
761
มอบหมายงานการสอนและภาระงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
133/2566
26 มิ.ย. 2566
760
มอบหมายงานการสอนและภาระงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
132/2566
26 มิ.ย. 2566
759
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม พิธีไหว้ครูดนตรีและนาฏศิลป์ ปีการศึกษา 2566
131/2566
26 มิ.ย. 2566
758
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2566
130/2566
26 มิ.ย. 2566
757
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรม DIP Talk 1st สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษนวัตกรรมดิจิทัล ปีการศึกษา 2566
128/2566
22 มิ.ย. 2566
756
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรม จากสุนทรภู่...สู่วันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2566
127/2566
21 มิ.ย. 2566
755
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2566
129/2566
22 มิ.ย. 2566
754
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดสอบชิงทุน โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ
126/2566
21 มิ.ย. 2566
753
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมการต้อนรับคณะครูโรงเรียนบางสะพานวิทยา อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
125/2566
20 มิ.ย. 2566
752
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรม ประกวดคำขวัญ ประจำปีการศึกษา 2566
122/2566
15 มิ.ย. 2566
751
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานนิเทศการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
121/2566
15 มิ.ย. 2566
750
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตย ประจำปีการศึกษา 2566
119/2566
14 มิ.ย. 2566
749
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2566
116/2566
13 มิ.ย. 2566
748
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรม สอนเสริมความรู้แบบเข้ม ก่อนสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 สำหรับนักเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ เทคโนโลยี (Gifted)
111/2566
6 มิ.ย. 2566
747
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566
124/2566
19 มิ.ย. 2566
746
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้ดการประชุมและเลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น และระดับโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
120/2566
15 มิ.ย. 2566
745
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเลืิอกตั้งประธานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2566
118/2566
13 มิ.ย. 2566
744
แต่งตั้งครูที่ปรึกษา และครูประจำคณะสี ปีการศึกษา 2566 (แก้ไขเพิีมเติม)
117/2566
13 มิ.ย. 2566
743
แต่งตั้งหัวหน้าระดับชั้น ปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)
113/2566
12 มิ.ย. 2566
742
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีประดับเข็มบัวพระเกี้ยวนักเรียนดหอวังรุ่นที่ 55
112/2566
9 มิ.ย. 2566
741
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสื่อสัมพันธ์บ้าน - โรงเรียน และแต่งตั้งเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ปีการศึกษา 2566
110/2566
2 มิ.ย. 2566
740
แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2566
108/2566
29 พ.ค. 2566
739
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอบรม ระบบการทำงานของธนาคารโรงเรียนดิจิทัล สำหรับครูและนักเรียนโครงการธนาคารโรงเรียนดิจิทัล ปีการศึกษา 2566
107/2566
29 พ.ค. 2566
738
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
106/2566
29 พ.ค. 2566
737
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมรณรงค์ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2566
103/2566
26 พ.ค. 2566
736
แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักเรียนประจำวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
105/2566
26 พ.ค. 2566
735
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการโรงเรียนหอวัง ประจำเดือน มิถุนายน 2566
98/2566
22 พ.ค. 2566
734
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน สถานศึกษา (กิจกรรมชื่นชมผลงาน) ประจำปีการศึกษา 2565
97/2566
19 พ.ค. 2566
733
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
94/2566
2 พ.ค. 2566
732
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
95/2566
2 พ.ค. 2566
731
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมอบรมสัมนา เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2566
93/2566
2 พ.ค. 2566
730
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรม ค่ายวิชาการภายในโรงเรียน ปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (Gifted) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 4 และ 5
89/2566
26 เม.ย. 2566
729
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมค่าย DIP Survivor Camp 1.0 สำหรับนักเรียน ห้องเรียนพิเศษนวัตกรรมดิจิทัล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
84/2566
12 เม.ย. 2566
728
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปี ของสถานศึกษา โรงเรียนหอวัง ประจำปีการศึกษา 2565
82/2566
31 มี.ค. 2566
727
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมการต้อนรับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
77/2566
30 มี.ค. 2566
726
แต่งตั้งหัวหน้าคณะนักเรียน ปีการศึกษา 2566
76/2566
28 มี.ค. 2566
725
แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
75/2566
28 มี.ค. 2566
724
แต่งตั้งครูที่ปรึกษา และครูประจำคณะสี ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
68/2566
23 มี.ค. 2566
723
แต่งตั้งหัวหน้าระดับชั้น ปีการศึกษา 2566
67/2566
23 มี.ค. 2566
722
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566
66/2566
21 มี.ค. 2566
721
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการโรงเรียนหอวัง ประจำเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2566
62/2566
21 มี.ค. 2566
720
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรม "หอวังสัมพันธ์ สุขสันต์สงกรานต์" เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์
58/2566
13 มี.ค. 2566
719
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำเอกสารหลักฐานระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) และประกาศนียบัตร (ปพ.๒) ปีการศึกษา ๒๕๖๕
47/2566
3 มี.ค. 2566
718
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจทานผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
46/2566
3 มี.ค. 2566
717
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565
49/2566
9 มี.ค. 2566
716
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565
48/2566
9 มี.ค. 2566
715
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับรายงานตัวและชำระเงินบำรุงการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ของนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
57/2566
10 มี.ค. 2566
714
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 3 วัน 2 คืน สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (Gifted) ปีการศึกษา 2565
56/2566
10 มี.ค. 2566
713
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566
52/2566
9 มี.ค. 2566
712
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักเรียน โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566
51/2566
9 มี.ค. 2566
711
แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
43/2566
28 ก.พ. 2566
710
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดค่ายพัฒนา ศักยภาพนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2565
42/2566
28 ก.พ. 2566
709
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566
41/2566
28 ก.พ. 2566
708
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)
32/2566
14 ก.พ. 2566
707
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
38/2566
24 ก.พ. 2566
706
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเรียน ตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566
36/2566
23 ก.พ. 2566
705
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการโรงเรียนหอวัง ประจำเดือน มีนาคม 2566
39/2566
24 ก.พ. 2566
704
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5
34/2566
17 ก.พ. 2566
703
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการโรงเรียนพี่-โรงเรียนน้อง ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
33/2566
15 ก.พ. 2566
702
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานนิเทศการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
31/2566
14 ก.พ. 2566
701
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
29/2566
13 ก.พ. 2566
700
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมอำลานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
30/2566
14 ก.พ. 2566
699
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center ของโรงเรียนหอวัง
13/2566
27 ม.ค. 2566
698
แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยโรงเรียน
12/2566
27 ม.ค. 2566
696
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับสนามสอบ สหวิทยาเขตรัชวิภา
spm72/2566
10 ก.พ. 2566
695
แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
25/2566
3 ก.พ. 2566
694
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 จากนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) โรงเรียนหอวัง
24/2566
3 ก.พ. 2566
693
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดสอบโครงการฝึกสมองประลองปัญญาเพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนก่อนสอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนปกติ (เพิ่มเติม)
23/2566
3 ก.พ. 2566
692
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการแสดงผลงานโครงงานวิถีพุทธ ประจำปีการศึกษา 2565
18/2566
31 ม.ค. 2566
689
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำคู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566
19/2566
2 ก.พ. 2566
688
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดสอบโครงการ ฝึกสมองประลองปัญญา เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนก่อนสอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนปกติ
17/2566
31 ม.ค. 2566
687
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมค่ายวิชาการเพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาไทย ปีการศึกษา 2565
16/2566
31 ม.ค. 2566
686
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมศึกษาดูงานสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (Gifted) ปีการศึกษา 2565
15/2566
31 ม.ค. 2566
685
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (Intensive English Program: IEP) และห้องเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้ม (Intensive) ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
4/2566
18 ม.ค. 2566
684
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (Intensive English Program: IEP) และห้องเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้ม (Intensive) ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
3/2566
18 ม.ค. 2566
683
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมสอนเสริมความรู้แบบเข้มก่อนสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (Gifted)
2/2566
18 ม.ค. 2566
682
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฝึกสมองประลองปัญญา เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนก่อนสอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (เพิ่มเติม)
11/2566
26 ม.ค. 2566
681
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฝึกสมองประลองปัญญา เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนก่อนสอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
10/2566
25 ม.ค. 2566
680
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ ๑๐ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคกลางตอนบน
6/2566
24 ม.ค. 2566
679
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูจ้างสอนชาวต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2565
5/2566
20 ม.ค. 2566
678
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการโรงเรียนหอวัง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
9/2566
25 ม.ค. 2566
677
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการ “ค้นหาตน ค้นพบเป้าหมาย” ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
1/2566
9 ม.ค. 2566
676
แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี อยู่ค่ายกลางวันโรงเรียนหอวัง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
267/2565
29 ธ.ค. 2565
675
แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี อยู่ค่ายกลางวันโรงเรียนหอวัง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
266/2565
29 ธ.ค. 2565
674
แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี อยู่ค่ายกลางวันโรงเรียนหอวัง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
265/2565
29 ธ.ค. 2565
673
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมทัศนศึกษาและกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
262/2565
23 ธ.ค. 2565
672
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปีการศึกษา 2565
263/2565
27 ธ.ค. 2565
671
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมทัศนศึกษาและกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
260/2565
20 ธ.ค. 2565
670
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
259/2565
20 ธ.ค. 2565
669
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมทัศนศึกษาและกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
258/2565
20 ธ.ค. 2565
668
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
257/2565
20 ธ.ค. 2565
667
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
256/2565
20 ธ.ค. 2565
666
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมชุมนุมปีการศึกษา 2565
254/2565
19 ธ.ค. 2565
665
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปฏิบัติการสอนกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2565
253/2565
19 ธ.ค. 2565
664
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
269/2565
29 ธ.ค. 2565
663
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานในงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
232/2565
30 พ.ย. 2565
662
มอบหมายงานการสอนและภาระงานในกลุ่มงานแนะแนว ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
231/2565
30 พ.ย. 2565
661
มอบหมายงานการสอนและภาระงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
230/2565
30 พ.ย. 2565
660
มอบหมายงานการสอน และภาระงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
229/2565
30 พ.ย. 2565
659
มอบหมายงานการสอน และภาระงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
228/2565
30 พ.ย. 2565
658
มอบหมายงานการสอนและภาระงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
227/2565
30 พ.ย. 2565
657
มอบหมายงานการสอนและภาระงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
226/2565
30 พ.ย. 2565
656
มอบหมายงานการสอนและภาระงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
225/2565
30 พ.ย. 2565
655
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีมอบโล่เชิิดชูเกรติ "บุคลากรดีเด่น" โรงเรียนหอวัง ประจำปีการศึกษา 2565
268/2565
29 ธ.ค. 2565
654
มอบหมายงานการสอนและภาระงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
224/2565
30 พ.ย. 2565
653
มอบหมายงานการสอนและภาระงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
223/2565
30 พ.ย. 2565
652
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการโรงเรียนหอวัง ประจำเดือน มกราคม 2566
264/2565
27 ธ.ค. 2565
651
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสื่อสัมพันธ์บ้าน - โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
261/2565
22 ธ.ค. 2565
650
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน รูปแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
255/2565
19 ธ.ค. 2565
649
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
250/2565
16 ธ.ค. 2565
648
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
249/2565
16 ธ.ค. 2565
647
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์งานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
248/2565
15 ธ.ค. 2565
646
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนหอวัง ครบรอบ 57 ปี และกิจกรรม Horwang Open House 2023 “Horwang Digital School สร้างสรรค์ไทย ก้าวไกลสู่สากล”
247/2565
15 ธ.ค. 2565
645
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
246/2565
13 ธ.ค. 2565
644
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สาระดนตรีสากล ประเภทวงดุริยางค์เครื่องลม (Wind Ensembles)
245/2565
8 ธ.ค. 2565
643
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม เนื่องในวันรัฐธรรมนูญและวันสิทธิมนุษยชนสากล ประจำปีการศึกษา 2565
237/2565
7 ธ.ค. 2565
642
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเรียนซ้ำรายวิชา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
251/2565
16 ธ.ค. 2565
641
มอบหมายงานในหน้าที่พิเศษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
202/2565
1 พ.ย. 2565
640
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันคริสต์มาส ปีการศึกษา 2565
222/2565
30 พ.ย. 2565
639
แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมรับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
221/2565
30 พ.ย. 2565
638
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการโรงเรียนหอวัง ประจำเดือน ธันวาคม 2565
220/2565
30 พ.ย. 2565
637
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน “โอบรักอุ่นใจ ปีใหม่หอวัง ๒๕๖๖”
215/2565
28 พ.ย. 2565
636
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565
217/2565
28 พ.ย. 2565
635
แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักเรียนงานแข่งขันกีฬาคณะนักเรียน ปีการศึกษา 2565
213/2565
23 พ.ย. 2565
634
แต่งตั้งครูที่ปรึกษา และครูประจำคณะสี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)
212/2565
14 พ.ย. 2565
633
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการโรงเรียนหอวัง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (เพิ่มเติม)
206/2565
11 พ.ย. 2565
632
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาคณะนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
211/2565
14 พ.ย. 2565
631
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษโดยใช้แบบทดสอบเทียบเคียงมาตรฐานสากล สำหรับนักเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้ม (Intensive) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
210/2565
14 พ.ย. 2565
630
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิธีเปิดธนาคารโรงเรียนดิจิทัล ปีการศึกษา 2565
209/2565
14 พ.ย. 2565
629
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกวดแข่งขันภาพยนต์สั้น หัวข้อ “วัยรุ่น วัยใส ใจสะอาด” ประจำปีการศึกษา 2565
208/2565
14 พ.ย. 2565
628
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2565
207/2565
14 พ.ย. 2565
627
แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
205/2565
9 พ.ย. 2565
626
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกวดแข่งขันวาดภาพ หัวข้อ“วัยรุ่น วัยใส ใจสะอาด” ประจำปีการศึกษา 2565
204/2565
9 พ.ย. 2565
625
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกวดแข่งขันสุนทรพจน์นานาชาติ หัวข้อ“Corruption: Eating away from the inside out” ประจำปีการศึกษา 2565
203/2565
7 พ.ย. 2565
624
แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักเรียนประจำวัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
200/2565
31 ต.ค. 2565
623
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนหอวัง
199/2565
31 ต.ค. 2565
622
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
198/2565
26 ต.ค. 2565
621
แต่งตั้งหัวหน้าระดับชั้น หัวหน้าคณะนักเรียนและครูที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
197/2565
26 ต.ค. 2565
620
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการโรงเรียนหอวัง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
196/2565
26 ต.ค. 2565
619
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2565
191/2565
7 ต.ค. 2565
618
แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้งานระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปีการศึกษา 2565
176/2565
14 ก.ย. 2565
617
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565
189/2565
29 ก.ย. 2565
616
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมค่าย 1 สอวน. วิชาชีววิทยา และวิชาเคมี ศูนย์โรงเรียนหอวัง ปีการศึกษา 2565
187/2565
28 ก.ย. 2565
615
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการโรงเรียนหอวัง ประจำเดือน ตุลาคม 2565
188/2565
29 ก.ย. 2565
614
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจทานผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
186/2565
28 ก.ย. 2565
613
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทดสอบ ความรู้ทางเคมีนานาชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปี พ.ศ. 2565
184/2565
27 ก.ย. 2565
612
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรม ศึกษาดูงานสำหรับนักเรียนนห้องเรียนพิเศษนวัตกรรมดิจิทัล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
182/2565
23 ก.ย. 2565
611
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรม ค่ายนักคิด ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ เทคโนโลยี (Gifted)
180/2565
19 ก.ย. 2565
610
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
173/2565
9 ก.ย. 2565
609
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (Integrity and Transparency Assessment : ITA) รูปแบบ Online ประจำปีงบประมาณ 2565
175/2565
13 ก.ย. 2565
608
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
174/2565
13 ก.ย. 2565
607
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการโรงเรียนหอวัง ประจำเดือน กันยายน 2565 (เพิ่มเติม)
172/2565
9 ก.ย. 2565
606
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม สอนเสริมยกระดับผลสัมฤทธิ์รายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565
166/2565
26 ส.ค. 2565
605
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2565
170/2565
5 ก.ย. 2565
604
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)
168/2565
30 ส.ค. 2565
603
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการโรงเรียนหอวัง ประจำเดือน กันยายน 2565
169/2565
31 ส.ค. 2565
602
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานนิเทศการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
167/2565
29 ส.ค. 2565
601
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "งานเกษียณอายุราชการ ปี 2565"
165/2565
26 ส.ค. 2565
600
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานผลการปฏิบัติงานของครูและลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2565
162/2565
23 ส.ค. 2565
599
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน พิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2565
161/2565
23 ส.ค. 2565
598
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบประเมิน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2565
160/2565
23 ส.ค. 2565
597
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำวีดิทัศน์แสดงผลงานโรงเรียนหอวัง
159/2565
22 ส.ค. 2565
596
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ โครงการพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
158/2565
22 ส.ค. 2565
595
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมสอนเสริมความรู้แบบเข้มก่อนการวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (GIFTED)
152/2565
17 ส.ค. 2565
594
มอบหมายงานการสอนและภาระงานในกลุ่มงานแนะแนว ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
148/2565
9 ส.ค. 2565
593
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานในงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
147/2565
9 ส.ค. 2565
592
มอบหมายงานการสอนและภาระงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
146/2565
9 ส.ค. 2565
591
มอบหมายงานการสอนและภาระงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
145/2565
9 ส.ค. 2565
590
มอบหมายงานการสอน และภาระงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
144/2565
9 ส.ค. 2565
589
มอบหมายงานการสอน และภาระงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
143/2565
9 ส.ค. 2565
588
มอบหมายงานการสอนและภาระงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
142/2565
9 ส.ค. 2565
587
มอบหมายงานการสอนและภาระงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
141/2565
9 ส.ค. 2565
586
มอบหมายงานการสอนและภาระงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
140/2565
9 ส.ค. 2565
585
มอบหมายงานการสอนและภาระงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
139/2565
9 ส.ค. 2565
584
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนหอวังอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 2 ร่วมกับโครงการ Roadshow คิดดีกับ GC ปีการศึกษา 2565
156/2565
19 ส.ค. 2565
583
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565
150/2565
10 ส.ค. 2565
582
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุด ปีการศึกษา 2565
138/2565
9 ส.ค. 2565
581
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
137/2565
9 ส.ค. 2565
580
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
149/2565
9 ส.ค. 2565
579
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2568
135/2565
8 ส.ค. 2565
578
แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจัดกิจกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ STEM & Robotics Camp
131/2565
27 ก.ค. 2565
577
แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจัดแข่งขันคณิตศาสตร์ภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2565
130/2565
27 ก.ค. 2565
576
แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน “You Are You in a World of Diversity เพราะคุณเป็นคุณในโลกที่หลากหลาย" ปีการศึกษา 2565
129/2565
27 ก.ค. 2565
575
แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานต้อนรับคณะศึกษาดูงานและจัดทําข้อตกลงทางวิชาการ (MOU)
128/2565
27 ก.ค. 2565
574
แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจัดกิจกรรมค่ายคณิตคิดสนุก ปีการศึกษา 2565
127/2565
27 ก.ค. 2565
573
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการโรงเรียนหอวัง ประจำเดือน สิงหาคม 2565
132/2565
27 ก.ค. 2565
572
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดอบรมภาษาอังกฤษโดยครูชาวต่างประเทศให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
126/2565
25 ก.ค. 2565
571
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “เพชรหอวัง” ปีการศึกษา 2564
124/2565
20 ก.ค. 2565
570
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2565
123/2565
20 ก.ค. 2565
569
แต่งตั้งหัวหน้าหน่วยพัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่
122/2565
19 ก.ค. 2565
568
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน รูปแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
121/2565
11 ก.ค. 2565
567
แต่งตั้งครูที่ปรึกษาและครูประจำคณะนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)
118/2565
5 ก.ค. 2565
566
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2565
115/2565
1 ก.ค. 2565
565
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมและเลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น และระดับโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
111/2565
28 มิ.ย. 2565
564
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรม ทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ นวัตกรรมดิจิทัล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
120/2565
7 ก.ค. 2565
563
แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยงนิสิตนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
117/2565
5 ก.ค. 2565
562
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
116/2565
4 ก.ค. 2565
561
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ปีการศึกษา 2565
113/2565
30 มิ.ย. 2565
560
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรม “Thursday’s Arts For All” ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
110/2565
27 มิ.ย. 2565
559
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการโรงเรียนหอวัง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
112/2565
28 มิ.ย. 2565
558
มอบหมายงานในหน้าที่พิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
81/2565
17 พ.ค. 2565
556
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565
107/2565
23 มิ.ย. 2565
555
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2565
106/2565
22 มิ.ย. 2565
554
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2565
104/2565
20 มิ.ย. 2565
553
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรม สอนเสริมความรู้แบบเข้ม ก่อนการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (Gifted)
105/2565
21 มิ.ย. 2565
552
แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (วฐ.2) เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่งครู ปีการศึกษา 2564
63/2565
1 เม.ย. 2565
551
แต่งตั้งนิสิตนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นครูที่ปรึกษา และครูประจำคณะนักเรียน ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)
103/2565
16 มิ.ย. 2565
550
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสื่อสัมพันธ์บ้าน - โรงเรียน และเลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
99/2565
15 มิ.ย. 2565
549
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในรูปแบบออนไลน์
98/2565
14 มิ.ย. 2565
548
แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA ๒๐๒๒)
96/2565
13 มิ.ย. 2565
547
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเรียนเสริมเติมเต็มความรู้ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ปีการศึกษา 2565
95/2565
10 มิ.ย. 2565
546
แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2565
94/2565
9 มิ.ย. 2565
545
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
97/2565
13 มิ.ย. 2565
544
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำวิดีทัศน์แสดงผลงานโครงการห้องเรียนพิเศษ
93/2565
8 มิ.ย. 2565
543
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
92/2565
8 มิ.ย. 2565
542
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีประดับเข็มบัวพระเกี้ยว นักเรียนหอวัง รุ่น 53 และนักเรียนหอวังรุ่น 54
91/2565
2 มิ.ย. 2565
541
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ครอบครัวได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2564
88/2565
27 พ.ค. 2565
540
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมประกวดวาดภาพดิจิทัล ในรูปแบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2565
89/2565
30 พ.ค. 2565
539
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการโรงเรียนหอวัง ประจำเดือน มิถุนายน 2565
87/2565
25 พ.ค. 2565
538
แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ สำหรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒, ๓, ๕ และ ๖
82/2565
17 พ.ค. 2565
537
แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักเรียนประจำวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
79/2565
12 พ.ค. 2565
536
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการ "การสร้างสรรค์สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยแพลตฟอร์ม Canvafor Education และ Google Apps for Education"
78/2565
11 พ.ค. 2565
535
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)
75/2565
10 พ.ค. 2565
534
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมครูและบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
77/2565
10 พ.ค. 2565
533
แต่งตั้งครูที่ปรึกษา และครูประจำคณะสีภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
76/2565
10 พ.ค. 2565
532
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
74/2565
6 พ.ค. 2565
531
แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดห้องเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
71/2565
26 เม.ย. 2565
530
แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ และปฏิบัติหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง
68/2565
21 เม.ย. 2565
529
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (กิจกรรมสอนเสริมปรับพื้นฐาน รูปแบบออนไลน์)
67/2565
19 เม.ย. 2565
528
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับสมัครการเตรียมความพร้อม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (กิจกรรมสอนเสริมปรับพื้นฐาน รูปแบบออนไลน์)
61/2565
5 เม.ย. 2565
527
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการโรงเรียนหอวัง ประจำเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2565
60/2565
28 มี.ค. 2565
526
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ และกิจกรรมถ่ายภาพหมู่
59/2565
28 มี.ค. 2565
525
แต่งตั้งคณะกรรมการรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนปกติ รูปแบบออนไลน์
52/2565
24 มี.ค. 2565
524
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565
51/2565
22 มี.ค. 2565
523
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน (กิจกรรมชื่นชมผลงาน) ประจำปีการศึกษา 2564
48/2565
18 มี.ค. 2565
522
แต่งตั้งครูที่ปรึกษา และครูประจำคณะสี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
49/2565
21 มี.ค. 2565
521
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำเอกสารหลักฐานระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) และประกาศนียบัตร (ปพ.๒) ปีการศึกษา ๒๕๖๔
47/2564
15 มี.ค. 2565
520
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
46/2565
10 มี.ค. 2565
519
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมแนวทางการดำเนินงานและการขับเคลื่อนงานของเขตตรวจราชการที่ ๑ - ๔ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
44/2565
10 มี.ค. 2565
518
แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประเภทห้องเรียนปกติ รูปแบบออนไลน์
42/2565
7 มี.ค. 2565
517
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565
40/2565
2 มี.ค. 2565
516
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจทานผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
37/2565
28 ก.พ. 2565
515
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการโรงเรียนหอวัง ประจำเดือน มีนาคม 2565
35/2565
25 ก.พ. 2565
514
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ในรูปแบบออนไลน์
34/2565
22 ก.พ. 2565
513
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564
33/2565
21 ก.พ. 2565
512
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษาโรงเรียนหอวัง ประจำปีการศึกษา 2564
30/2565
15 ก.พ. 2565
511
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากนักเรียนที่จบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) โรงเรียนหอวัง ปีการศึกษา 2565 รูปแบบออนไลน์
32/2565
17 ก.พ. 2565
510
แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษ รูปแบบออนไลน์
31/2565
17 ก.พ. 2565
509
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการโรงเรียนหอวัง เดือนกุมภาพันธ์ 2565
26/2565
11 ก.พ. 2565
508
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) สหวิทยาเขตรัชโยธิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับสนามสอบ
003/2565
4 ก.พ. 2565
507
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฝึกสมองประลองปัญญา เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนก่อนสอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
23/2565
2 ก.พ. 2565
506
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเรียน ตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565
22/2565
2 ก.พ. 2565
505
แต่งตั้งครูที่ปรึกษา และครูประจำคณะสี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)
25/2565
7 ก.พ. 2565
504
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเพื่อรับการประเมินรางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
24/2565
4 ก.พ. 2565
503
แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินภายนอก รอบสี่ ระยะที่ 2
21/2565
28 ม.ค. 2565
501
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ให้บริการ/รับจ้าง จัดทำเครื่องแบบนักเรียน และอุปกรณ์การเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕
001/2565
31 ม.ค. 2565
500
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการโรงเรียนหอวัง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
19/2565
26 ม.ค. 2565
499
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๕
18/2565
25 ม.ค. 2565
498
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูจ้างสอนชาวต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2564
17/2565
24 ม.ค. 2565
497
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน "ศุภฤกษ์ปีใหม่ สุขฤทัยหอวัง" รูปแบบออนไลน์
12/2565
12 ม.ค. 2565
496
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรม HW VIRTUAL RUN 2022 "ก้าวเดินด้วยใจ วิ่งไปด้วยกัน"
16/2565
21 ม.ค. 2565
495
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานนิเทศการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
15/2565
17 ม.ค. 2565
494
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2564
13/2565
13 ม.ค. 2565
493
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมสอนเสริมความรู้แบบเข้ม ด้วยระบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (Gifted)
8/2565
7 ม.ค. 2565
492
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการ “เส้นทางการศึกษา เส้นทางอาชีพ เส้นทางชีวิต” ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
219/2564
30 ธ.ค. 2564
491
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการเพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาไทย ปีการศึกษา 2564
217/2564
28 ธ.ค. 2564
490
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินหลักสูตรห้องเรียนพิเศษดนตรี โรงเรียนหอวัง ปีการศึกษา 2564
216/2564
28 ธ.ค. 2564
489
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนหอวัง พุทธศักราช 2565
215/2564
28 ธ.ค. 2564
488
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนหอวัง พุทธศักราช 2565
214/2564
28 ธ.ค. 2564
487
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนหอวัง ปีการศึกษา 2564
213/2564
28 ธ.ค. 2564
486
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการโรงเรียนหอวัง ประจำเดือน มกราคม 2565
212/2564
28 ธ.ค. 2564
485
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนหอวัง ครบรอบ 56 ปี และกิจกรรม Horwang Open House 2022 “เปิดโลกการศึกษาวิถีใหม่ พัฒนาเด็กไทยยุคดิจิทัล”
211/2564
27 ธ.ค. 2564
484
แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยงนิสิตนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
208/2564
21 ธ.ค. 2564
483
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ในรูปแบบออนไลน์
207/2564
9 ธ.ค. 2564
482
มอบหมายงานในหน้าที่พิเศษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
190/2564
1 พ.ย. 2564
481
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการโรงเรียนหอวัง ประจำเดือน ธันวาคม 2564
204/2564
30 พ.ย. 2564
479
แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักเรียนประจำวัน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
199/2564
19 พ.ย. 2564
478
แต่งตั้งครูที่ปรึกษา และครูประจำคณะสี ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม)
198/2564
19 พ.ย. 2564
477
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม)
202/2564
29 พ.ย. 2564
476
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมสอนเสริมเติมเต็มความรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และกิจกรรมสอนเสริมเติมเต็มความรู้มุ่งสู่มหาวิทยาลัย ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564
200/2564
19 พ.ย. 2564
475
แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมเปิดเรียนแบบ On Site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
197/2564
17 พ.ย. 2564
474
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
196/2564
15 พ.ย. 2564
472
มอบหมายงานการสอนและภาระงานของงานห้องเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้ม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
187/2564
29 ต.ค. 2564
471
มอบหมายงานการสอนและภาระงานในกลุ่มงานแนะแนว ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
186/2564
29 ต.ค. 2564
470
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานในงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
185/2564
29 ต.ค. 2564
469
มอบหมายงานการสอนและภาระงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
184/2564
29 ต.ค. 2564
468
มอบหมายงานการสอนและภาระงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
183/2564
29 ต.ค. 2564
467
มอบหมายงานการสอนและภาระงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
182/2564
29 ต.ค. 2564
466
มอบหมายงานการสอน และภาระงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
181/2564
29 ต.ค. 2564
465
มอบหมายงานการสอนและภาระงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
180/2564
29 ต.ค. 2564
464
มอบหมายงานการสอนและภาระงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
179/2564
29 ต.ค. 2564
463
มอบหมายงานการสอนและภาระงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
178/2564
29 ต.ค. 2564
462
มอบหมายงานการสอนและภาระงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
177/2564
29 ต.ค. 2564
461
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายใน โรงเรียนหอวัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
151/2564
6 ก.ย. 2564
460
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
175/2564
28 ต.ค. 2564
459
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ปีการศึกษา 2564
174/2564
28 ต.ค. 2564
458
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเพื่อรับการประเมินรางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
189/2564
29 ต.ค. 2564
457
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการโรงเรียนหอวัง
176/2564
29 ต.ค. 2564
456
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนตามมาตรการสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) รูปแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
167/2564
12 ต.ค. 2564
455
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดและแจกเอกสารประกอบการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
168/2564
20 ต.ค. 2564
454
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจทานผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
169/2564
20 ต.ค. 2564
453
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเตรียมรับการประเมินความพร้อมการเปิดห้องเรียนพิเศษ รูปแบบออนไลน์
163/2564
5 ต.ค. 2564
452
แต่งตั้งครูที่ปรึกษา และครูประจำคณะสี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖๔
162/2564
5 ต.ค. 2564
451
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564
160/2564
30 ก.ย. 2564
450
แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และหัวหน้างานแนะแนว
157/2564
30 ก.ย. 2564
449
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการโรงเรียนหอวัง ประจำเดือน ตุลาคม 2564
159/2564
30 ก.ย. 2564
448
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
156/2564
23 ก.ย. 2564
447
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ในรูปแบบออนไลน์
155/2564
15 ก.ย. 2564
446
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแสดงมุทิตาจิต "ร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใยมุทิตา" ประจำปีงบประมาณ 2564
154/2564
15 ก.ย. 2564
445
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อสอบออนไลน์โดยโปรแกรม School Connex
153/2564
15 ก.ย. 2564
444
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทดสอบความรู้ทางเคมีนานาชาติ ชั้นมัธยมศึกษา ปี พ.ศ. 2564
152/2564
13 ก.ย. 2564
443
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 เม.ย. - 30 ก.ย. 64)
150/2564
3 ก.ย. 2564
442
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแสดงมุทิตาจิต "ร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใยมุทิตา" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
142/2564
31 ส.ค. 2564
441
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการและปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
126/2564
29 ก.ค. 2564
440
มอบหมายงานในหน้าที่พิเศษ ปีการศึกษา 2564
99/2564
1 มิ.ย. 2564
439
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการโรงเรียนหอวัง ประจำเดือน กันยายน 2564
141/2564
30 ส.ค. 2564
438
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Schoolconnex
140/2564
26 ส.ค. 2564
437
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานงานมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “เพชรหอวัง” ปีการศึกษา 2563
137/2564
17 ส.ค. 2564
436
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานในการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
135/2564
9 ส.ค. 2564
435
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์ภายในโรงเรียน รูปแบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2564
134/2564
9 ส.ค. 2564
434
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม สอนเสริมความรู้แบบเข้ม ด้วยระบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (Gifted)
133/2564
6 ส.ค. 2564
433
แต่งตั้งคณะกรรมการรวบรวมข้อมูลเพื่อจ่ายเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย ด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
136/2564
11 ส.ค. 2564
432
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และหัวหน้าหน่วยพัสดุงาน
128/2564
2 ส.ค. 2564
431
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการโรงเรียนหอวัง ประจำเดือน สิงหาคม 2564
122/2564
27 ก.ค. 2564
430
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในรูปแบบออนไลน์
121/2564
23 ก.ค. 2564
429
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสอนเสริมเพิ่มความรู้ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในรูปแบบออนไลน์
120/2564
23 ก.ค. 2564
428
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปฏิบัติการสอนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2564
119/2564
21 ก.ค. 2564
427
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2564
118/2564
21 ก.ค. 2564
426
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2564
117/2564
21 ก.ค. 2564
425
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานนิเทศการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
116/2564
16 ก.ค. 2564
424
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นศึกษา โรงเรียนหอวัง ปีการศึกษา 2564
114/2564
30 มิ.ย. 2564
423
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์ ปีการศึกษา 2564
113/2564
30 มิ.ย. 2564
422
แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยงนิสิต นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
112/2564
30 มิ.ย. 2564
421
แก้ไขคำสั่ง 96/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลประเมินผลงาน ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (วฐ.๒) เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่งครู ปีการศึกษา ๒๕๖๓
109/2564
25 มิ.ย. 2564
420
แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลประเมินผลงาน ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (วฐ.๒) เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่งครู ปีการศึกษา ๒๕๖๓
96/2564
18 มิ.ย. 2564
419
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันครบรอบการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทยในรูปแบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564
111/2564
28 มิ.ย. 2564
418
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ด้วยระบบออนไลน์
103/2564
24 มิ.ย. 2564
417
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน รูปแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
98/2564
18 มิ.ย. 2564
416
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการโรงเรียนหอวัง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
110/2564
28 มิ.ย. 2564
415
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
91/2564
1 มิ.ย. 2564
414
มอบหมายงานการสอนและภาระงานในกลุ่มงานแนะแนว ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
90/2564
1 มิ.ย. 2564
413
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานในงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
89/2564
1 มิ.ย. 2564
412
มอบหมายงานการสอนและภาระงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
88/2564
1 มิ.ย. 2564
411
มอบหมายงานการสอนและภาระงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
87/2564
1 มิ.ย. 2564
410
มอบหมายงานการสอน และภาระงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
86/2564
1 มิ.ย. 2564
409
มอบหมายงานการสอนและภาระงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
85/2564
1 มิ.ย. 2564
408
มอบหมายงานการสอนและภาระงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
84/2564
1 มิ.ย. 2564
407
มอบหมายงานการสอนและภาระงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
83/2564
1 มิ.ย. 2564
406
มอบหมายงานการสอนและภาระงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
82/2564
1 มิ.ย. 2564
405
มอบหมายงานการสอนและภาระงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
81/2564
1 มิ.ย. 2564
404
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบรมการใช้งานโปรแกรมการสอบออนไลน์ (Dugga Digital Assessment)
108/2564
25 มิ.ย. 2564
403
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันครบรอบการก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในรูปแบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564
107/2564
25 มิ.ย. 2564
402
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียนในรูปแบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564
106/2564
25 มิ.ย. 2564
401
แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในรูปแบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564
105/2564
25 มิ.ย. 2564
400
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในรูปแบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564
104/2564
25 มิ.ย. 2564
399
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์โดยใช้ Google Apps for Education ระดับความรู้ขั้นสูง
100/2564
18 มิ.ย. 2564
398
แต่งตั้งคณะกรรมการแจกหนังสือแบบเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6
95/2564
16 มิ.ย. 2564
397
แต่งตั้งคณะกรรมการการจัด และแจกหนังสือแบบเรียน ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)
94/2564
14 มิ.ย. 2564
396
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ด้วยระบบออนไลน์
74/2564
31 พ.ค. 2564
395
แต่งตั้งคณะกรรมการการจัด แจกหนังสือแบบเรียน และจ่ายเงินค่าเครื่องแบบ อุปกรณ์การเรียน ปีการศึกษา 2564
73/2564
21 พ.ค. 2564
394
แก้ไขคำสั่งโรงเรียนหอวังที่ ๗๖/๒๕๖๔ เรื่องแต่งตั้งเวรรักษาการณ์โรงเรียนหอวัง
80/2564
2 มิ.ย. 2564
393
แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และหัวหน้างานแนะแนวโรงเรียนหอวัง
79/2564
1 มิ.ย. 2564
392
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้ม
77/2564
31 พ.ค. 2564
390
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมห้องสมุด ปีการศึกษา 2564
75/2564
31 พ.ค. 2564
389
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการโรงเรียนหอวัง ประจำเดือน มิถุนายน 2564
76/2564
31 พ.ค. 2564
388
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานร้านค้าสวัสดิการภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2564
an001/2564
18 พ.ค. 2564
387
แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าระดับชั้น หัวหน้าคณะนักเรียน และครูที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
66/2564
17 พ.ค. 2564
386
แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
72/2564
19 พ.ค. 2564
385
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจทานผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
71/2564
19 พ.ค. 2564
384
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564
70/2564
18 พ.ค. 2564
383
แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการทดสอบความสามารถพิเศษ เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564
69/2564
18 พ.ค. 2564
382
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดห้องเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
68/2564
18 พ.ค. 2564
381
แต่งตั้งคณะกรรมการรับคำร้องขอจัดสรรที่เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภท ในเขตพื้นที่บริการ ปีการศึกษา 2564
65/2564
17 พ.ค. 2564
380
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการโรงเรียนหอวัง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (เพิ่มเติม)
64/2564
17 พ.ค. 2564
379
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564
63/2564
13 พ.ค. 2564
378
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ทุกประเภท (เพิ่มเติม)
62/2564
13 พ.ค. 2564
377
แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564
61/2564
13 พ.ค. 2564
376
แก้ไขคำสั่งเพิ่มเติม เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการโรงเรียนหอวัง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (เฉพาะครูเวรกลางคืน)
58/2564
29 เม.ย. 2564
375
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการโรงเรียนหอวัง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
57/2564
23 เม.ย. 2564
374
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564
56/2564
22 เม.ย. 2564
373
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
50/2564
9 เม.ย. 2564
372
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564
48/2564
5 เม.ย. 2564
371
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำเอกสารหลักฐานระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) และประกาศนียบัตร (ปพ.2) ปีการศึกษา 2563
45/2564
1 เม.ย. 2564
370
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564
43/2564
31 มี.ค. 2564
369
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการโรงเรียนหอวัง ประจำเดือน เมษายน 2564
42/2564
31 มี.ค. 2564
368
แต่งตั้งคณะกรรมการต้อนรับคณะกรรมการบริหารสภา และประธานประจำสาขา สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย
38/2564
22 มี.ค. 2564
367
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5
39/2564
23 มี.ค. 2564
366
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน (กิจกรรมชื่่นชมผลงาน) ประจำปีการศึกษา 2563
35/2564
19 มี.ค. 2564
365
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษาโรงเรียนหอวัง ประจำปีการศึกษา 2563
29/2564
12 มี.ค. 2564
364
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) โรงเรียนหอวัง ปีการศึกษา 2564
28/2564
12 มี.ค. 2564
363
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
27/2564
12 มี.ค. 2564
362
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจทานผลการเรียน ปีการศึกษา 2561–2563 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
26/2564
12 มี.ค. 2564
361
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
25/2564
12 มี.ค. 2564
360
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
24/2564
10 มี.ค. 2564
359
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
21/2564
5 มี.ค. 2564
358
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่างระเบียบความประพฤตินักเรียน
32/2564
17 มี.ค. 2564
357
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการฝึกสมองประลองปัญญาทดลองสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนก่อนสอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
20/2564
4 มี.ค. 2564
356
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบธรรมศึกษาสนามหลวงธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก ประจำปีการศึกษา 2563
18/2564
3 มี.ค. 2564
355
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูจ้างสอนชาวต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2563
16/พ.ศ.
25 ก.พ. 2564
354
แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
11/2564
5 ก.พ. 2564
353
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการโรงเรียนหอวัง ด้วยเหตุพิเศษ (8 - 12 มี.ค.)
22/2564
5 มี.ค. 2564
352
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการโรงเรียนหอวัง ด้วยเหตุพิเศษ (1 - 5 มี.ค.)
17/2564
25 ก.พ. 2564
351
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการโรงเรียนหอวัง ด้วยเหตุพิเศษ (22 - 25 ก.พ.)
15/2564
19 ก.พ. 2564
350
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการโรงเรียนหอวัง ด้วยกรณีพิเศษ (วันตรุษจีน)
14/2564
10 ก.พ. 2564
349
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอนเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
13/2564
10 ก.พ. 2564
348
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำคู่มือนักเรียน ครูและผู้ปกครอง โรงเรียนหอวัง ประจำปีการศึกษา 2564
9/2564
29 ม.ค. 2564
347
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอนเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
8/2564
29 ม.ค. 2564
346
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเรียน ตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564
7/2564
29 ม.ค. 2564
345
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบรมให้ความรู้การสอนออนไลน์และการจัดทำแบบทดสอบออนไลน์
5/2564
15 ม.ค. 2564
344
คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการโรงเรียนหอวัง ด้วยเหตุพิเศษ (มกราคม)
1/2564
8 ม.ค. 2564
343
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการโรงเรียนหอวัง เนื่องจากเหตุพิเศษ
228/2563
30 ธ.ค. 2563
342
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการโรงเรียนหอวัง ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2564
227/2563
28 ธ.ค. 2563
341
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการโรงเรียนหอวัง เนื่องจากปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ
226/2563
22 ธ.ค. 2563
340
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเตรียมความพร้อมในการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เครือข่ายภาคกลางตอนบน
225/2563
21 ธ.ค. 2563
339
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการทุนการศึกษานักเรียน
224/2563
21 ธ.ค. 2563
338
แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
223/2563
18 ธ.ค. 2563
337
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี - โท - เอก ประจำปีการศึกษา 2563
222/2563
17 ธ.ค. 2563
336
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2563
221/2563
17 ธ.ค. 2563
335
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 สอวน. ประจำปีการศึกษา 2563
218/2563
15 ธ.ค. 2563
334
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาคณะนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
219/2563
15 ธ.ค. 2563
333
มอบหมายงานในหน้าที่พิเศษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
210/2563
1 ธ.ค. 2563
332
แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
216/2563
9 ธ.ค. 2563
331
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
214/2563
4 ธ.ค. 2563
330
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
213/2563
4 ธ.ค. 2563
329
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
211/2563
2 ธ.ค. 2563
328
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการอบรมวินัยข้าราชการครู โรงเรียนหอวัง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
207/2563
30 พ.ย. 2563
327
แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าระดับชั้น หัวหน้าคณะนักเรียน และครูที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
206/2563
24 พ.ย. 2563
326
แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมการรับบริจาคโลหิต ประจำปี 2563
204/2563
18 พ.ย. 2563
325
แต่งตั้งรองผู้อำนวยการโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงาน
202/2563
12 พ.ย. 2563
324
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจทานผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
203/2563
13 พ.ย. 2563
323
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการโรงเรียนหอวัง (แก้ไขเพิ่มเติม)
198/2563
5 พ.ย. 2563
322
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
197/2563
29 ต.ค. 2563
321
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการสอนเสริมแบบเข้ม ระหว่างปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (Gifted) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
196/2563
28 ต.ค. 2563
320
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
195/2563
22 ต.ค. 2563
319
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2563
194/พ.ศ.
22 ต.ค. 2563
318
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาตนเอง ตาม ว.21 (รุ่นที่ 1)
190/2563
7 ต.ค. 2563
317
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2563
177/2563
25 ก.ย. 2563
316
มอบหมายงานการสอนและภาระงานในกลุ่มงานแนะแนว ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
176/2563
25 ก.ย. 2563
315
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานในงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
175/2563
25 ก.ย. 2563
314
มอบหมายงานการสอนและภาระงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
174/2563
25 ก.ย. 2563
313
มอบหมายงานการสอนและภาระงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
173/2563
25 ก.ย. 2563
312
มอบหมายงานการสอนและภาระงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
172/2563
25 ก.ย. 2563
311
มอบหมายงานการสอนและภาระงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
171/2563
25 ก.ย. 2563
310
มอบหมายงานการสอนและภาระงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
170/2563
25 ก.ย. 2563
309
มอบหมายงานการสอนและภาระงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
169/2563
25 ก.ย. 2563
308
มอบหมายงานการสอนและภาระงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
168/2563
25 ก.ย. 2563
307
มอบหมายงานการสอนและภาระงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
167/2563
25 ก.ย. 2563
306
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี ๒๕๖๓
186/2563
30 ก.ย. 2563
305
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนหอวังอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 1 ร่วมกับโครงการพลังงานสัญจร สถาบันวิทยาการพลังงาน ปีการศึกษา 2563
189/2563
5 ต.ค. 2563
304
แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ทแทนรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
187/2563
1 ต.ค. 2563
303
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการโรงเรียนหอวัง ประจำเดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2563 (update 25/9/63 12.30 น.)
157/2563
8 ก.ย. 2563
302
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน โครงการวัยใสไร้ควัน ประจำปีการศึกษา 2563
164/2563
17 ก.ย. 2563
301
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว
161/2563
9 ก.ย. 2563
300
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้ม (Intensive) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2563
160/2563
9 ก.ย. 2563
299
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแสดงมุทิตาจิต ประจำปีงบประมาณ 2563
158/2563
8 ก.ย. 2563
298
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนในโครงการห้องเรียนดนตรี
156/2563
8 ก.ย. 2563
297
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
153/2563
31 ส.ค. 2563
296
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
155/2563
1 ก.ย. 2563
295
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2563
148/2563
28 ส.ค. 2563
294
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันคณิตศาสตร์ภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2563
147/2563
25 ส.ค. 2563
293
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมค่ายคณิตคิดสนุก ปีการศึกษา 2563
146/2563
25 ส.ค. 2563
292
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีเชิดชูเกียรติ “เพชรหอวัง” ปีการศึกษา 2562
145/2563
25 ส.ค. 2563
291
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
142/2563
25 ส.ค. 2563
290
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมและเลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น และระดับโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
144/2563
25 ส.ค. 2563
289
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
129/2563
7 ส.ค. 2563
288
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครอง และเลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน
126/2563
5 ส.ค. 2563
287
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย ปีการศึกษา 2563
138/2563
19 ส.ค. 2563
286
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดค่ายวิชาการส่งเสริมอัจฉริยภาพด้านภาษาไทย ปีการศึกษา 2563
137/2563
19 ส.ค. 2563
285
มอบหมายงานในหน้าที่พิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
123/2563
3 ส.ค. 2563
284
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานในการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
132/2563
14 ส.ค. 2563
283
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินรับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
120/2563
29 ก.ค. 2563
282
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการและปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
116/2563
20 ก.ค. 2563
281
คำสั่งจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563
117/2563
21 ก.ค. 2563
280
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย ประจำปีการศึกษา 2563
118/2563
21 ก.ค. 2563
279
แต่งตั้งครูเวรปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักเรียนประจำวัน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
111/2563
30 มิ.ย. 2563
278
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการโรงเรียนหอวัง ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2563
110/2563
30 มิ.ย. 2563
277
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่าอุปกรณ์การเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
112/2563
2 ก.ค. 2563
275
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมนักเรียนใหม่ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 ด้วยระบบออนไลน์
105/2563
18 มิ.ย. 2563
274
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นศึกษา โรงเรียนหอวัง
104/2563
17 มิ.ย. 2563
273
แต่งตั้งคณะกรรมการให้บริการอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนหอวัง ประจำปีการศึกษา 2563
101/2563
12 มิ.ย. 2563
272
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดที่เรียนให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563
102/2563
12 มิ.ย. 2563
271
แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
98/2563
9 มิ.ย. 2563
270
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดอบรมการใช้งาน Interactive TV สำหรับครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (Gifted)
99/2563
11 มิ.ย. 2563
269
แต่งตั้งครูเข้าร่วมอบรมการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
96/2563
29 พ.ค. 2563
268
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการทดสอบความสามารถพิเศษ เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563
92/2563
27 พ.ค. 2563
267
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีการศึกษา 2563
93/2563
28 พ.ค. 2563
266
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการโรงเรียนหอวัง (เพิ่มเติม) ด้วยเหตุพิเศษ
94/2563
28 พ.ค. 2563
265
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคุมสอบนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563
90/2563
21 พ.ค. 2563
264
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคุมสอบนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (ดนตรี) ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)
89/2563
21 พ.ค. 2563
263
แต่งตั้งหัวหน้าระดับชั้นเรียน และครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
88/2563
20 พ.ค. 2563
262
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประเภทห้องเรียนพิเศษ (ดนตรี)
83/2563
30 เม.ย. 2563
261
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประเภทห้องเรียนพิเศษ (ดนตรี)
82/2563
30 เม.ย. 2563
260
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2563
79/2563
20 เม.ย. 2563
259
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการโรงเรียนหอวัง (เพิ่มเติม) ด้วยเหตุพิเศษ
80/2563
24 เม.ย. 2563
258
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการโรงเรียนหอวังด้วยเหตุพิเศษ
64/2563
18 มี.ค. 2563
257
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการโรงเรียนหอวัง ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2563
63/พ.ศ.
18 มี.ค. 2563
256
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
62/2563
16 มี.ค. 2563
255
แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
61/2563
13 มี.ค. 2563
254
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก นักเรียนเพื่อเข้ารับการอบรมโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ประจำปี พ.ศ. 2563
51/2563
3 มี.ค. 2563
253
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปี ของสถานศึกษาโรงเรียนหอวัง ประจำปีการศึกษา 2562
46/2563
28 ก.พ. 2563
252
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจทานผลการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
49/2563
3 มี.ค. 2563
251
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคุมสอบนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563
48/2563
3 มี.ค. 2563
250
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำประกาศ และรับรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
47/2563
2 มี.ค. 2563
249
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการสอนเสริมแบบเข้มระหว่างปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (Gifted) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 4 และ 5
43/2563
26 ก.พ. 2562
248
แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และหัวหน้าหน่วยพัสดุ
44/2563
27 ก.พ. 2563
247
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดค่ายวิชาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2562
42/2563
25 ก.พ. 2563
246
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนหอวัง ปีการศึกษา 2563
37/2563
21 ก.พ. 2563
245
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English for Gifted) สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (Gifted) ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
36/2563
21 ก.พ. 2563
244
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) โรงเรียนหอวัง ปีการศึกษา 2563
34/2563
19 ก.พ. 2563
243
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (แก้ไขเพิ่มเติม)
35/2563
20 ก.พ. 2563
242
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562
33/2563
18 ก.พ. 2563
241
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 5
32/2563
18 ก.พ. 2563
240
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประภทห้องเรียนพิเศษ
30/2563
14 ก.พ. 2563
239
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
29/2563
11 ก.พ. 2563
238
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีมอบโล่และเกียรติบัตร "เพชรบัวพระเกี้ยว" ประจำปีการศึกษา 2563
28/2563
7 ก.พ. 2563
237
มอบหมายงานในหน้าที่พิเศษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
1/2563
2 ม.ค. 2563
236
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนและประธานคณะสี ปีการศึกษา 2563
21/2563
30 ม.ค. 2563
235
แต่งตั้งคณะกรรมการต้อนรับสมาคมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประเทศไทย (จังหวัดขอนแก่น)
20/2563
28 ม.ค. 2563
234
แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
12/2563
13 ม.ค. 2563
233
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดงาน วันมาฆบูชา ปี 2563
19/2563
28 ม.ค. 2563
232
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินรับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
17/2563
21 ม.ค. 2563
231
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
15/2563
24 ม.ค. 2563
230
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันตรุษจีน ปีการศึกษา 2562
14/2563
17 ม.ค. 2563
229
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจทานผลการเรียน ปีการศึกษา 2560 - 2562 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
10/2563
13 ม.ค. 2563
228
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (Gifted) ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 4 และ 5
9/2563
13 ม.ค. 2563
227
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสื่อสัมพันธ์บ้าน - โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
๓๓๘/2562
25 ธ.ค. 2562
226
แต่งตั้งคณะคณะกรรมการจัดงาน “วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนหอวัง” ปี 2563
3/2563
6 ม.ค. 2563
225
แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ - เนตรนารี อยู่ค่ายพักแรมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2/2563
6 ม.ค. 2563
224
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีมอบโล่และเกียรติบัตร "บุคลากรดีเด่น" ประจำปีการศึกษา 2562
336/2562
26 ธ.ค. 2562
223
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมในวันขึ้นปีใหม่ และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
335/2562
26 ธ.ค. 2562
222
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน "Horwang Colorful Night 2020"
337/2562
25 ธ.ค. 2562
221
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการโรงเรียนหอวัง
334/2562
25 ธ.ค. 2562
220
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมการต้อนรับผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
331/2562
9 ธ.ค. 2562
219
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
333/2562
16 ธ.ค. 2562
218
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันคริสต์มาส ปีการศึกษา 2562
332/2562
13 ธ.ค. 2562
217
แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
329/2562
29 พ.ย. 2562
216
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอนเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
330/2562
3 ธ.ค. 2562
215
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการโรงเรียนหอวัง (วันหยุดราชการเพิ่มกรณีพิเศษ)
325/2562
26 พ.ย. 2562
214
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562
323/2562
26 พ.ย. 2562
213
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562
328/2562
28 พ.ย. 2562
212
แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ - เนตรนารี อยู่ค่ายพักแรมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
326/2562
26 พ.ย. 2562
211
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนและสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
324/2562
26 พ.ย. 2562
210
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมทัศนศึกษา และกิจกรรมจิตอาสา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
322/2562
22 พ.ย. 2562
209
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเรียนเสริมแบบเข้มวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)
320/2562
15 พ.ย. 2562
208
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาคณะนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
319/2562
15 พ.ย. 2562
207
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
318/2562
14 พ.ย. 2562
206
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเรียนเสริมแบบเข้มวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
317/2562
14 พ.ย. 2562
205
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษโดยใช้แบบทดสอบเทียบเคียงมาตรฐานสากล สำหรับนักเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้ม (Intensive) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
315/2562
12 พ.ย. 2562
204
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม English Day by Day
314/2562
12 พ.ย. 2562
203
แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารี อยู่ค่ายพักแรมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
313/2562
11 พ.ย. 2562
202
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมสอนเสริมความรู้แบบเข้ม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (Gifted)
309/2562
7 พ.ย. 2562
201
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2562
306/2562
6 พ.ย. 2562
200
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันการแสดงวิทยาศาสตร์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
302/2562
25 ต.ค. 2562
198
แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักเรียนประจำวัน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
311/2562
8 พ.ย. 2562
197
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้และศูนย์การเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562
236/2562
22 ส.ค. 2562
196
แต่งตั้งครูเวรปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักเรียนงานแข่งขันกีฬาคณะนักเรียนช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
293/2562
2 ต.ค. 2562
195
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
289/2562
30 ก.ย. 2562
194
แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูลการรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู รายปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒
276/2562
19 ก.ย. 2562
193
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการโรงเรียนหอวัง
286/2562
27 ก.ย. 2562
192
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
273/2562
19 ก.ย. 2562
191
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจทานผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
283/2562
26 ก.ย. 2562
190
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายใน โรงเรียนหอวัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
284/2562
26 ก.ย. 2562
189
แต่งตั้งวิทยากรพิเศษสอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
281/2562
24 ก.ย. 2562
188
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมค่ายวัยใสลูกหอวังสร้างวินัย
278/2562
20 ก.ย. 2562
187
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Geogebra โปรแกรมคณิตศาสตร์พลวัต ปีการศึกษา 2562
268/2562
17 ก.ย. 2562
186
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมค่าย 1 สอวน. วิชาชีววิทยา และวิชาเคมี ศูนย์โรงเรียนหอวัง ปีการศึกษา 2562
266/2562
17 ก.ย. 2562
185
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการสอนเสริมแบบเข้มก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (Gifted)
267/2562
17 ก.ย. 2562
184
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการศึกษาดูงานของข้าราชการครูและบุคลากร ณ จังหวัดตราด ปีการศึกษา ๒๕๖๒
262/2562
12 ก.ย. 2562
183
แต่งตั้งคณะกรรมการการวัดและประเมินผลการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
264/2562
12 ก.ย. 2562
182
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
259/2562
10 ก.ย. 2562
181
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2562
256/2562
04 ก.ย.2562
180
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะชีวิต
247/2562
26 ส.ค.2562
179
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "สืบสานสายใย หัวใจสีแดง 2562"
245/2562
26 ส.ค.2562
178
แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อรับการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาของโรงเรียนแบบบูรณาการ ประเด็นการนิเทศตามนโยบาย จุดเน้น และการนิเทศโดยให้โรงเรียนเป็นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
251/2562
28 ส.ค.2562
177
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแสดงกตเวทิตาจิต ประจำปีงบประมาณ 2562
249/2562
26 ส.ค.2562
176
แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่เวรประจำห้องกิจการนักเรียน
235/2562
22 ส.ค.2562
175
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (Gifted) ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย
232/2562
20 ส.ค.2562
174
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2562
228/2562
16 ส.ค.2562
173
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)โรงเรียนหอวัง
226/2562
15 ส.ค.2562
172
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนหอวัง ประจำปีการศึกษา 2562
224/2562
15 ส.ค.2562
171
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมเรียนเสริมแบบเข้มก่อนสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (Gifted)
223/2562
15 ส.ค.2562
170
แต่งตั้งครูที่ปรึกษาและครูประจำคณะนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)
222/2562
14 ส.ค.2562
169
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม "เรียนรู้ ทำได้ ขายเป็น ครั้งที่ 20" และการเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ ประจำปีการศึกษา 2562
220/2562
13 ส.ค.2562
168
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย
219/2562
13 ส.ค.2562
167
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมเพชรภาษาไทยนักเรียน
218/2562
13 ส.ค.2562
166
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแสดงคอนเสิร์ตร้องเล่นเต้นรำ
217/2562
09 ส.ค.2562
165
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนา อบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกลุ่มบริหารวิชาการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานสากล ประจำปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครราชสีมา
216/2562
09 ส.ค.2562
164
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสื่อสัมพันธ์บ้าน-โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
203/2562
23 ก.ค.2562
163
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมมารยาทงามตามวัฒนธรรมไทย ประจำปึการศึกษา 2562
215/2562
05 ส.ค.2562
162
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานในการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
213/2562
31 ก.ค.2562
161
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
214/2562
31 ก.ค.2562
160
มอบหมายงานการสอนและภาระงานในงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2562
197/2562
18 ก.ค.2562
159
มอบหมายงานการสอนและภาระงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
191/2562
11 ก.ค.2562
158
มอบหมายงานการสอนและภาระงานในกลุ่มงานแนะแนว ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
190/2562
11 ก.ค.2562
157
มอบหมายงานการสอนและภาระงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
189/2562
11 ก.ค.2562
156
มอบหมายงานการสอนและภาระงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
188/2562
11 ก.ค.2562
155
มอบหมายงานการสอนและภาระงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
183/2562
05 ก.ค.2562
154
มอบหมายงานการสอนและภาระงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
182/2562
05 ก.ค.2562
153
มอบหมายงานการสอนและภาระงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
181/2562
05 ก.ค.2562
152
มอบหมายงานการสอนและภาระงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
180/2562
05 ก.ค.2562
151
มอบหมายงานการสอนและภาระงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
179/2562
05 ก.ค.2562
150
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้ม (Intensive) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2562
211/2562
26 ก.ค.2562
149
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการโรงเรียนหอวัง
207/2562
25 ก.ค.2562
148
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีเชิดชูเกียรติ "เพชรหอวัง"
209/2562
25 ก.ค.2562
147
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
205/2562
24 ก.ค.2562
146
แต่งตั้งคณะกรรมการแข่งขันคณิตศาสตร์ภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2562
204/2562
23 ก.ค.2562
145
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานสวัสดิการร้านค้าศูนย์อาหารและร้านค้าสวัสดิการ ประจำปี 2562
an001/2562
15 ก.ค.2562
144
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมการต้อนรับผู้บริหารของสหวิทยาเขตประโคนชัย
201/2562
22 ก.ค.2562
143
แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อรับการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการส่วนกลาง
200/2562
22 ก.ค.2562
142
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
195/2562
15 ก.ค.2562
141
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารทั่วไป ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
171/2562
28 มิ.ย.2562
140
แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมการรับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562
187/2562
10 ก.ค.2562
139
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562
185/2562
09 ก.ค.2562
138
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2562
178/2562
04 ก.ค.2562
137
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมค่ายคณิตคิดสนุก ปีการศึกษา 2562
186/2562
09 ก.ค.2562
136
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียนและวันอาเซียน "52 ปีอาเชียนประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียน" ประจำปีการศึกษา 2562
184/2562
09 ก.ค.2562
135
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "สัปดาห์ห้องสมุด"
176/2562
04 ก.ค.2562
134
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ การแข่งขันตอบปัญหาสังคมศึกษาระดับขั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6 ปีการศึกษา 2562
177/2562
04 ก.ค.2562
133
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงบประมาณ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
172/2562
28 มิ.ย.2562
132
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
173/2562
28 มิ.ย.2562
131
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
174/2562
28 มิ.ย.2562
130
แต่งตั้งครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
169/2562
28 มิ.ย.2562
129
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานและผู้ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ปีการศึกษา 2562
170/2562
28 มิ.ย.2562
128
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดพิธีสาธิตการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562
175/2562
28 มิ.ย.2562
127
ยกเลิกประกาศสวัสดิการโรงเรียนหอวัง เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการสวัสดิการภายในโรงเรียน
cancel001/2562
28 มิ.ย.2562
126
ยกเลิกประกาศสวัสดิการโรงเรียนหอวัง เรื่อง งานศูนย์อาหารและร้านค้าสวัสดิการ
cancel002/2562
28 มิ.ย.2562
125
แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนหอวัง ประจำปีการศึกษา 2562
an002/2562
26 มิ.ย.2562
124
แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยนักเรียนนอกเวลาราชการ ปีการศึกษา 2562
168/2562
26 มิ.ย.2562
123
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2562
167/2562
26 มิ.ย.2562
122
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่
165/2562
20 มิ.ย.2562
121
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมรณรงค์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562
161/2562
18 มิ.ย.2562
120
แต่งตั้งคณะกรรมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์สหวิทยาเขตรัชโยธิน ครั้งที่ 1
162/2562
18 มิ.ย.2562
119
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562
163/2562
19 มิ.ย.2562
118
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
159/2562
13 มิ.ย.2562
117
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดอบรมการใช้งาน Interactive Board สำหรับครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (Gifted)
157/2562
12 มิ.ย.2562
116
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
156/2562
11 มิ.ย.2562
115
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเรียนซ้ำรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
155/2562
11 มิ.ย.2562
114
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีทำบุญตั้งเสาธงใหม่
154/2562
07 มิ.ย.2562
113
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
144/2562
07 มิ.ย.2562
112
แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักเรียนประจำวันภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
152/2562
07 มิ.ย.2562
111
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียนเสริมภาษาต่างประเทศโดยครูชาวต่างประเทศฯ (เพิ่มเติม)
151/2562
06 มิ.ย.2562
110
คู่มือ การประเมินให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
manual-teacher/2562
06 มิ.ย.2562
109
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมเลือกตั้ง คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น และระดับโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
143/2562
06 มิ.ย.2562
108
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนหอวัง
147/2562
06 มิ.ย.2562
107
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียนเสริมภาษาต่างประเทศโดยครูชาวต่างประเทศฯ
146/2562
06 มิ.ย.2562
106
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเรียนเสริมแบบเข้มวันเสาร์
145/2562
06 มิ.ย.2562
105
แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยงนิสิตนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
142/2562
31 พ.ค.2562
104
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
140/2562
30 พ.ค.2562
103
แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ครูแกนนำพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้รุ่น "แม่ไก่"
138/2562
30 พ.ค.2562
102
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562
134/2562
28 พ.ค.2562
101
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมรณรงค์ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2562
133/2562
27 พ.ค.2562
100
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย ประจำปีการศึกษา 2562
130/2562
23 พ.ค.2562
99
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการโรงเรียนหอวัง
128/2562
22 พ.ค.2562
98
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสื่อสัมพันธ์บ้าน-โรงเรียน รอบเพิ่มเติม
129/2562
23 พ.ค.2562
97
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอนซ่อมเสริม
127/2562
17 พ.ค.2562
96
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปฏิบัติการสอนกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2562
125/2562
08 พ.ค.2562
95
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนหอวัง ประจำปีการศึกษา 2562
123/2562
16 พ.ค.2562
94
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเพยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา 2562
117/2562
08 พ.ค.2562
93
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมปฏิบัติการ "การจัดการเรียนรู้สู่การศึกษา-4.0"
119/2562
08 พ.ค.2562
92
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร โรงเรียนหอวัง
114/2562
01 พ.ค.2562
91
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการสื่อสัมพันธ์บ้าน-โรงเรียน และเลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ปีการศึกษา 2562
113/2562
01 พ.ค.2562
90
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมนักเรียนใหม่ และเลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
112/2562
01 พ.ค.2562
89
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมนักเรียนใหม่ และเลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
111/2562
01 พ.ค.2562
88
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562์
104/2562
30 เม.ย.2562
87
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฝึกซ้อม "วงมหาดุริยางค์ไทยเฉลิมพระเกียรติ"
103/2562
30 เม.ย.2562
86
แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หัวหน้างานแนะแนวโรงเรียนหอวัง และหัวหน้างานคอมพิวเตอร์
101/2562
22 เม.ย.2562
85
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562
100/2562
17 เม.ย.2562
84
แต่งตั้งหัวหน้าระดับชั้น หัวหน้าคณะนักเรียน และครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
97/2562
09 เม.ย.2562
83
แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้ม (Intensive) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
98/2562
10 เม.ย.2562
82
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม "พิธีรดน้ำดำหัว" เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์
90/2562
29 มี.ค.2562
81
แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
96/2562
29 มี.ค.2562
80
ประกาศโรงเรียนหอวัง คณะกรรมการมอบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ปพ.1)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
91/2562
29 มี.ค.2562
79
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-4 ปีการศึกษา 2562
89/2562
29 มี.ค.2562
78
ประกาศโรงเรียนหอวัง หลักเกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือกหัวหน้าระดับชั้น หัวหน้าคณะนักเรียน และครูที่ปรึกษา โรงเรียนหอวัง
an-004/2562
27 มี.ค.2562
77
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการ สอนเสริมแบบเข้ม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 สำหรับห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (Gifted)
77/2562
26 มี.ค.2562
76
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำประกาศและรับรายงานตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (ดนตรี) เพิ่มเติม
84/2562
27 มี.ค.2562
75
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำประกาศและรับรายงานตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ประเภทห้องเรียนปกติ
83/2562
27 มี.ค.2562
74
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษดนตรี ปีการศึกษา 2562
78/2562
26 มี.ค.2562
73
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำประกาศรายชื่อ และรับรายงานตัวนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา นาฏศิลป์ และทัศนศิลป์ ปีการศึกษา 2562
75/2562
25 มี.ค.2562
72
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมปลอด 0, ร, มส และมผ ปีการศึกษา 2561
68/2562
20 มี.ค.2562
71
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (ดนตรี)
71/2562
21 มี.ค.2562
70
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562 ทุกประเภท (เพิ่มเติม)
69/2562
21 มี.ค.2562
69
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการโรงเรียนหอวัง
67/2562
19 มี.ค.2562
68
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล ปีการศึกษา 2561
334/2561
28 ธ.ค.2561
67
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
62/2562
15 มี.ค.2562
66
แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
61/2562
13 มี.ค.2562
65
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำประกาศและดำเนินการรับรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) ปีการศึกษา 2562
59/2562
11 มี.ค.2562
64
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำประกาศและรับรายงานตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
54/2562
05 มี.ค.2562
63
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
55/2562
05 มี.ค.2562
62
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจทานผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
51/2562
04 มี.ค.2562
61
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคุมสอบนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562
52/2562
04 มี.ค.2562
60
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
332/2561
28 ธ.ค.2561
59
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน (กิจกรรมชื่นชมผลงาน) ประจำปีการศึกษา 2561
49/2562
27 ก.พ.2562
58
แต่งตั้งตั้งคณะกรรมการให้บริการอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนหอวัง ประจำปีการศึกษา 2562
50/2562
28 ก.พ.2562
57
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนห้องเรียน Intensive ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
47/2562
26 ก.พ.2562
56
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนห้องเรียน Intensive ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
46/2562
26 ก.พ.2562
55
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนห้องเรียน Intensive ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5
45/2562
26 ก.พ.2562
54
ประกาศโรงเรียนหอวัง เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้ากิจกรรมแนะแนว และหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2562
an-005/2562
18 ก.พ.2562
53
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
43/2562
21 ก.พ.2562
52
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English for Gifted) สำหรับนักเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (Gifted) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2561
39/2562
20 ก.พ.2562
51
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
38/2562
18 ก.พ.2562
50
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการสื่อสัมพันธ์บ้าน-โรงเรียน รอบเพิ่มเติม และการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนหอวัง ประจำปี 2561
36/2562
14 ก.พ.2562
49
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
35/2562
14 ก.พ.2562
48
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงบประมาณ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
333/2561
28 ธ.ค.2561
47
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (Gifted) ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
32/2562
08 ก.พ.2562
46
แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม เดิน - วิ่ง สามัคคีน้องพี่หอวัง ครั้งที่ 2
31/2562
08 ก.พ.2562
45
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
29/2562
07 ก.พ.2562
44
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา
28/2562
07 ก.พ.2562
43
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเรียน พิจารณากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและติดตามควบคุมและกำกับภายในโรงเรียนตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
20/2562
22 ม.ค.2562
42
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
25/2562
27 ม.ค.2562
41
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหอวัง ปีการศึกษา 2562
24/2562
27 ม.ค.2562
40
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการฝึกสมองประลองปัญญาทดลองสอบเพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนก่อนสอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
23/2562
25 ม.ค.2562
39
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนและประธานคณะสี
21/2562
22 ม.ค.2562
38
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารทั่วไป ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
335/2561
28 ธ.ค.2561
37
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมเรียนเสริมแบบเข้มก่อนสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (Gifted)
19/2562
21 ม.ค.2562
36
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ให้บริการเครื่องแบบนักเรียน และอุปกรณ์การเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
18/2562
21 ม.ค.2562
35
แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
14/2562
11 ม.ค.2562
34
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
16/2562
14 ม.ค.2562
33
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
9/2562
09 ม.ค.2562
32
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการโรงเรียนพี่ - โรงเรียนน้องตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
12/2562
09 ม.ค.2562
31
แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ - เนตรนารี อยู่ค่ายพักแรมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
11/2562
09 ม.ค.2562
30
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสื่อสัมพันธ์บ้าน-โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
337/2561
28 ธ.ค.2561
29
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้น ม.6
8/2562
08 ม.ค.2562
28
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้น ม.5
7/2562
08 ม.ค.2562
27
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้น ม.4
6/2562
08 ม.ค.2562
26
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิธีมอบโล่และเกียรติบัตร "บุคลากรดีเด่น" โรงเรียนหอวัง ประจำปีการศึกษา 2561
4/2562
07 ม.ค.2562
25
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนหอวัง เปิดโลกวิชาการ "Horwang 4.0"
2/2562
04 ม.ค.2562
24
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของครูชาวต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561
1/2562
04 ม.ค.2562
23
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
331/2561
02 ม.ค.2562
22
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมกีฬาคุรุสัมพันธ์สามัคคีเพื่อนพ้องน้องพี่หอวัง ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561
317/2561
21 ธ.ค.2561
21
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "ร้อยดวงใจสายสัมพันธ์ สุขสันต์ Colourful'2019"
38/2561
28 ธ.ค.2561
20
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจทานผลการเรียน ปีการศึกษา 2559-2561 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
300/2561
28 พ.ย.2561
19
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนรับรางวัล "เพชรบัวพระเกี้ยว" ประจำปีการศึกษา 2561
316/2561
21 ธ.ค.2561
18
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
315/2561
20 ธ.ค.2561
17
แต่งตั้งคณะกรรมการการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นโรงเรียนหอวัง ประจำปีการศึกษา 2561
312/2561
18 ธ.ค.2561
16
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานปีใหม่และวันเด็ก ประจำปี 2562
310/2561
18 ธ.ค.2561
15
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันคริสต์มาส ปีการศึกษา 2561
309/2561
13 ธ.ค.2561
14
แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักเรียนงานแข่งขันกีฬาคณะนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
303/2561
28 พ.ย.2561
13
แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมการรับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
299/2561
28 พ.ย.2561
12
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการโรงเรียนหอวัง
298/2561
28 พ.ย.2561
11
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2561
297/2561
26 พ.ย.2561
10
แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ - เนตรนารี อยู่ค่ายพักแรม และทัศนศึกษา ระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 3
295/2561
26 พ.ย.2561
9
แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ - เนตรนารี อยู่ค่ายพักแรม และทัศนศึกษา ระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 2
294/2561
26 พ.ย.2561
8
แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักเรียนประจำวัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
293/2561
22 พ.ย.2561
7
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"
290/2561
14 พ.ย.2561
6
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาคณะนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
292/2561
20 พ.ย.2561
5
คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561 ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
spm300/2561
09 พ.ย.2561
4
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561
287/2561
08 พ.ย.2561
3
คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561 ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
spm296/2561
07 พ.ย.2561
2
แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงานจัดประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561
282/2561
06 พ.ย.2561
1
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันการแสดงวิทยาศาสตร์งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561
281/2561
06 พ.ย.2561
 
     
     
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย :  งานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี โรงเรียนหอวัง